Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vimhaya:m.[Sk.vismaya<vi-smi] 驚き,びっくり.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vimhaya,【陽】 驚異,驚奇。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vimhaya,【陽】驚異,驚奇。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vimhaya: vimhaya(ti)
ဝိမွယ(တိ)
«vi+mhi+a.mhi ī saṃhasane.nīti,dhātu.19va.vipubbañhi mhi-saddaṃ sampahaṃsane vadanti saddavidū.sampahaṃsanākāro ca acchariyaṃ.sī,ṭī,,1.369.mhi-hāse.nirutti.391,395-nhā.--vi+maha+ṇya.vipubbomaha pūjāyaṃ,bhūvādi,ṇyo,mantalopo,vimhayo.ṭī.736.(pu) vismaya-saṃ.vimhaya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+မွိ+အ။ မွိ ဤ သံဟသေန။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၉ဝ။ ဝိပုဗၺၪႇိ မွိ-သဒၵံ သမၸဟံသေန ဝဒႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သမၸဟံသနာကာေရာ စ အစၧရိယံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၆၉။ မွိ-ဟာေသ။ နိ႐ုတၱိ။ ၃၉၁၊ ၃၉၅-ႏွာ။ တစ္နည္း--ဝိ+မဟ+ဏ်။ ဝိပုေဗၺာမဟ ပူဇာယံ၊ ဘူဝါဒိ၊ ေဏ်ာ၊ မႏၲေလာေပါ၊ ဝိမွေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၆။ (ပု) ဝိသၼယ-သံ။ ဝိမွယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vimhaya:[m.] astonishment; surprise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vimhaya,[cp.Sk.vismaya,vi+smi] astonishment,surprise,disappointment J.V,69 (in expln of vyamhita); Mhvs 5,92; SnA 42 (explaining “vata”),256 (do.for “ve”=aho); DA.I,43; VvA.234,329.(Page 632)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIMHAYA:[m] sự ngạc nhiên,lấy làm lạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vimhaya:ဝိမွယ(တိ)
[ဝိ+မွိ+အ။ မွိ ဤ သံဟသေန။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၉ဝ။ ဝိပုဗၺၪႇိ မွိ-သဒၵံ သမၸဟံသေန ဝဒႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သမၸဟံသနာကာေရာ စ အစၧရိယံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၆၉။ မွိ-ဟာေသ။ နိ႐ုတၱိ။ ၃၉၁၊ ၃၉၅-ႏွာ။ တစ္နည္း--ဝိ+မဟ+ဏ်။ ဝိပုေဗၺာမဟ ပူဇာယံ၊ ဘူဝါဒိ၊ ေဏ်ာ၊ မႏၲေလာေပါ၊ ဝိမွေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၆။ (ပု) ဝိသၼယ-သံ။ ဝိမွယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ခ်ီးမြမ္း-ခ်ီးက်ဴး-အံ့ဩ-ဖြယ္။ (၂) ခ်ီးမြမ္း-ခ်ီးက်ဴး-အံ့ဩ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimhaya:ဝိ-မွယ (ပ) (ဝိ√သိ+အ)
အံ့ဩျခင္း။ အံဖြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,