Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vimhāpaka,【形】 使吃驚的人。 ~pana。 【中】 令人驚訝的。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vimhāpaka,【形】使吃驚的人。vimohāpana。【中】令人驚訝的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vimhāpaka: vimhāpaka(ti)
ဝိမွာပက(တိ)
«vi+mhi+ṇāpe+ṇvu.thī-nitea vimhāpikā.(ti) vismāpaka-saṃ.vimhāvaya-prā.»
[ဝိ+မွိ+ဏာေပ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝိမွာပိကာ။ (တိ) ဝိသၼာပက-သံ။ ဝိမွာဝယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vimhāpaka:[adj.] one who amazes or surprise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vimhāpaka,(adj.) [fr.vimhāpati] deceiving,dismaying SnA 549 (=kuhaka).(Page 632)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIMHĀPAKA:[3] người nhìn sửng sốt,lấy làm lạ --pana [nt] sự ngạc nhiên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vimhāpaka:ဝိမွာပက(တိ)
[ဝိ+မွိ+ဏာေပ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝိမွာပိကာ။ (တိ) ဝိသၼာပက-သံ။ ဝိမွာဝယ-ျပာ။]
ခ်ီးမြမ္း-ခ်ီးက်ဴး-အံ့ဩ-ေစတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimhāpaka:ဝိ-မွာပက (တိ)
အံ့ဩေစသည္။ဝိမွာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,