Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vimati:f.[vi-mati] 疑惑,疑慮.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vimati,【陰】 疑惑,困惑。 ~cchedaka,【形】 除去困惑的。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vimati,(vi+mati),【陰】疑惑,困惑(doubt,perplexity,consternation)。vimaticchedaka,【形】除去困惑的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vimati: vimati(thī)
ဝိမတိ(ထီ)
«vi+mati,vigatā mati vimati.mahāni,ṭṭha,379.vimati-saṃ.vimai-prā.»
[ဝိ+မတိ၊ ဝိဂတာ မတိ ဝိမတိ။ မဟာနိ၊ ႒၊ ၃၇၉။ ဝိမတိ-သံ။ ဝိမဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vimati:[f.] doubt; perplexity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vimati,(f.) [vi+mati] doubt,perplexity,consternation D.I,105; S.IV,327; A.II,79,185; Ap 29; Dhs.425; J.III,522; Miln.119,144,339; DA.I,274.(Page 630)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vimati:Perplexity,doubt
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIMATI:[f] sự hoài nghi,tình trạng hỗn loạn --cchedaka [a] dứt bỏ sự hỗn loạn,bối rối
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vimati:sự nghi ngờ,nghi vấn,sự dị nghị
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vimati:ဝိမတိ(ထီ)
[ဝိ+မတိ၊ ဝိဂတာ မတိ ဝိမတိ။ မဟာနိ၊ ႒၊ ၃၇၉။ ဝိမတိ-သံ။ ဝိမဣ-ျပာ။]
ယုံမွား-ေတြးေတာ-သံသယျဖစ္-မဆုံးျဖတ္ႏိုင္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimati:ဝိ-မတိ (ဣ) (ဝိ√မန္+တိ)
ေတြးေတာျခင္း။ ယံုမွားျခင္း။ အထူးသျဖင့္ သိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,