Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vimāneti:[vi-māneti] 軽侮す,あなどる.pp.vimānita 軽蔑せる,軽侮せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vimāneti,(vi + man + e),不敬,藐視。 【過】 ~esi。 【過分】 ~nita。 【獨】~netvā。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vimāneti,(vi +man想+e),不敬,藐視。【過】vimānesi。【過分】vimānita。【獨】vimānetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vimāneti: vimāneti(kri)
ဝိမာေနတိ(ႀကိ)
«vi+māna+ṇe+ti.nīti,dhātu.321.vimānayati-saṃ.vimāṇei-prā.sakkatanitea mana,kākriyā.»
[ဝိ+မာန+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၃၂၁။ ဝိမာနယတိ-သံ။ ဝိမာေဏဣ-ျပာ။ သကၠတ၌ မနဓာတ္၊ ကာ႐ိုက္ႀကိယာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vimāneti:[vi + man + e] disrespects; treats with contempt.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vimāneti,[vi+māneti] to disrespect,to treat with contempt Vin.II,260; Sn.888; Nd1 297.-- pp.vimānita.(Page 632)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIMĀNETI:(vi+man+e) không kính nể,đối đãi một cách khinh bỉ [aor] --esi [pp] --nita [abs] --netvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vimāneti:ဝိမာေနတိ(ႀကိ)
[ဝိ+မာန+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၃၂၁။ ဝိမာနယတိ-သံ။ ဝိမာေဏဣ-ျပာ။ သကၠတ၌ မနဓာတ္၊ ကာ႐ိုက္ႀကိယာ။]
(၁) မျမတ္ႏိုး-မခ်စ္ခင္-(ႏွလုံးမသာယာ)-မႈကို ျဖစ္ေစ၏။ (၂) ကဲ့ရဲ႕၏။ (၃) ျပစ္မွား၏။ (၄) မေထမဲ့ျမင္ျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vimāneti:ဝိ-မာေနတိ (ဝိ√မာန္+ေဏ)
မ႐ိုမေသျပဳ၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,