Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilopa:m.[<vilumpati lup] 掠奪,略奪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilopa,【陽】 Vilopana,【中】 掠奪,搶劫。 ~ka,【陽】 掠奪者,破壞者。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilopa,【陽】vilopana,【中】掠奪,搶劫。vilopaka,【陽】掠奪者,破壞者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilopa: vilopa(pu)
ဝိေလာပ(ပု)
«vi+lupa+ṇa.lupa acchedane adassane ca.nīti,dhātu.216,235.vilopa-saṃ.vilova-prā.»
[ဝိ+လုပ+ဏ။ လုပ အေစၧဒေန အဒႆေန စ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၆၊ ၂၃၅။ ဝိေလာပ-သံ။ ဝိေလာဝ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilopa:[m.] pillage; plunder.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilopa,[vi+lopa] plunder,pillage M.I,456 (maccha° fishhaul); J.I,7; III,8; VI,409; Dpvs IX.7 (°kamma).‹-› vilopaṁ khādati to live by plunder J.VI,131.(Page 636)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILOPA:[m] --pana [nt] sự vơ vét,sự bóc lột,sự cướp giật --paka [3] người vơ vét hay tàn phá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilopa:ဝိေလာပ(ပု)
[ဝိ+လုပ+ဏ။ လုပ အေစၧဒေန အဒႆေန စ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၆၊ ၂၃၅။ ဝိေလာပ-သံ။ ဝိေလာဝ-ျပာ။]
(၁) လုယက္-ဖ်က္ဆီး-ဓားျပတိုက္-ျခင္း။ (၂) ပ်က္စီး-ေပ်ာက္ကြယ္-ျခင္း။ (၃) လုယက္-ဖ်က္ဆီး-ဓားျပတိုက္-အပ္ေသာ။ (၄) တံစိုးလက္ေဆာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilopa:ဝိ-ေလာပ (ပ) (ဝိ√လုပ္+ဏ)
လုယက္ျခင္း။ လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,