Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viloma:a.[vi-loma] 逆の,反対の,誤った,逆毛の.cf.anuloma.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viloma,【形】 反對的,不同意的。 ~tā,【陰】 意見不同,相差。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viloma,【形】【中】反對的,不同意的,拂逆的。vilomatā,【陰】意見不同,相差。Dhp.50.︰Na paresaṁ vilomāni,na paresaṁ katākataṁ; attano va avekkheyya,katāni akatāni ca.(不觀他人過,不觀作不作,但觀自身行,已作與未作。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viloma: viloma(ti)
ဝိေလာမ(တိ)
«vi+loma+(ka).viloma-saṃ.»
[ဝိ+ေလာမ+(က)။ ဝိေလာမ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viloma:[adj.] opposing; disagreeing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viloma,(adj.) [vi+loma] against the grain (lit.against the hair),discrepant,reversed,wrong,unnatural Vin.II,115 (of cīvara:unsightly); J.III,113; Dpvs VII.55; DhA.I,379; PvA.87.(Page 636)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILOMA:[a] chống đối,không thỏa thuận --matā [f] sự không thỏa thuận,sự tương phản,trái nghịch với nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viloma:ဝိေလာမ(တိ)
[ဝိ+ေလာမ+(က)။ ဝိေလာမ-သံ။]
(၁) မညီၫြတ္-မသင့္ေလ်ာ္-ေသာ။ (၂) ဆန္႔က်င္ေသာ။ (၃) ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viloma:ဝိ-ေလာမ (တိ)
မေလ်ာ္မေလ်ာက္ပတ္သည္။ မသင့္ေတာ္သည္။ ဆန္႔က်င္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viloma:ဝိေလာမ (န)
ေဖာက္ျပန္ေသာ အက်င့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,