Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viloketi:[vi-lok<loc,roc] 観察す,考察す,考査す.pp.vilokita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viloketi,(vi + lok + e),看,檢查。【 過】 ~esi。【 過分】 ~kita。【 現分】 ~kenta。~kayamāna。 【獨】 ~ketvā。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viloketi,(vi+lok見+e),看,檢查。【過】vilokesi。【過分】vilokita。【現分】vilokenta。vilokayamāna。【獨】viloketvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viloketi: viloketi(kri)
ဝိေလာေကတိ(ႀကိ)
«vi+loka+ṇe+ti.nīti,dhātu.278.vilokayati-saṃ.viloai-prā.»
[ဝိ+ေလာက+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၇၈။ ဝိေလာကယတိ-သံ။ ဝိေလာအဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viloketi:[vi + lok + e] looks at; inspects.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viloketi,[vi+loketi,of lok,as in loka] to examine,study,inspect,scrutinize,reflect on Th.2,282; J.I,48,49; DhA.I,84; Miln.193; Mhvs 22,18.-- pp.vilokita.‹-› Cp.pa° & vo°.(Page 636)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viloketi:To look at,look over,examine
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILOKETI:(vi+lok+e) nhìn vào,xem xét,thanh tra [aor] --esi [pp] --kita [prp] --kenta,--kayamāna [abs] --ketvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viloketi:quan sát,xem xét
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viloketi:ဝိေလာေကတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ေလာက+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၇၈။ ဝိေလာကယတိ-သံ။ ဝိေလာအဣ-ျပာ။]
(၁) ၾကည့္-ၾကည့္႐ႈ-၏။ (၂) အထူးထူးၾကည့္၏၊ နံပါး ၂-ဖက္သို႔-ေစြ-ေစာင္း-တေစာင္း-ၾကည့္၏၊ မ်က္ေစာင္းထိုး၏။ (၃) စုံစမ္း-စစ္ေဆး-ေလ့လာ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viloketi:ဝိ-ေလာေကတိ (ဝိ√ေလာက္+ေဏ)
ၾကည့္၏ တေစာင္းၾကည့္၏။ ထိုမွဤမွ ၾကည့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,