Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilokana:n.[<vi-lok] 観察,考察.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilokana,【中】 檢查,調查。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilokana,【中】檢查,調查。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilokana: vilokana(pu,na)
ဝိေလာကန(ပု၊န)
«vi+loka+yu.niti,dhātu.281.vilokana-saṃ,viloaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ေလာက+ယု။ နိတိ၊ ဓာတု။ ၂၈၁။ ဝိေလာကန-သံ၊ ဝိေလာအဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilokana:[nt.] looking at; investigation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilokana,(nt.) [vi+lokloc=roc),see loka & rocati] looking,reflection,investigation,prognostication; usually as 5 objects of reflection as to when & where & how one shall be reborn (pañca-mahā-°āni),consisting in kāla,desa,dīpa,kula,mātā (the latter as janetti-āyu i.e.mother and her time of delivery at J.I,48) or time (right or wrong),continent,sky (orientation),family (or clan) and one’s (future) mother:J.I,48,49; DhA.I,84; as 8 at Miln.193,viz.kāla,dīpa,desa,kula,janetti,āyu,māsa,nekkhamma (i.e.the 5+period of gestation,month of his birthday,and his renunciation).Without special meaning at DA.I,194 (ālokana+).Cp.volokana.(Page 636)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vilokana:A king of eighty one kappas ago,a former birth of Mānava (Sammukhāthavika) Thera.Ap.i.159; ThagA.i.164.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILOKANA:[nt] nhìn vào,sự sưu tầm,tìm kiếm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilokana:ဝိေလာကန(ပု၊န)
[ဝိ+ေလာက+ယု။ နိတိ၊ ဓာတု။ ၂၈၁။ ဝိေလာကန-သံ၊ ဝိေလာအဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ၾကည့္-ၾကည့္႐ႈ-ျခင္း။ (၂) အထူးထူး ၾကည့္ျခင္း၊ နံပါး ၂-ဖက္သို႔-ေစြ-ေစာင္း-တေစာင္း-ၾကည့္ျခင္း၊ မ်က္ေစာင္းထိုးျခင္း။ (၃) စုံစမ္း-စစ္ေဆး-ေလ့လာ-ျခင္း။ (၄) ေမာ့-ေမာ္-၍ၾကည့္ျခင္း။ (ပု) (၅) ဝိေလာကနမည္ေသာ စၾကာမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilokana:ဝိ-ေလာကန (န) (ဝိ√ေလာက္+ယု)
ၾကည့္ျခင္း။ ၾကည့္႐ႈျခင္း။ တေစာင္းၾကည့္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,