Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilepana:n.[<vi-lip] 塗香,塗油,塗るもの,塗料.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilepana,【中】 藥膏,化妝品,廁所香水。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilepana,(vi+lepana) ,【中】藥膏,化妝品,廁所香水(ointment,cosmetic,toilet perfume)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilepana: vilepana(na)
ဝိေလပန(န)
«vi+lipa+yu.nīti,dhātu.216.vilepīyateti vilepanaṃ.ṭī.3va6.vilepana-saṃ.vilevaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+လိပ+ယု။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၆။ ဝိေလပီယေတတိ ဝိေလပနံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၆။ ဝိေလပန-သံ။ ဝိေလဝဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilepana:[nt.] ointment; cosmetic; toilet perfume.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilepana,(nt.) [vi+lepana] ointment,cosmetic,toilet perfume A.I,107,212; II,209; Th.1,616 (sīlaṁ v.seṭṭhaṁ.Cp.J.III,290); Pug.51,58; Pv.II,316; DA.I,77,88.(Page 636)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILEPANA:[nt] sự thoa xức dầu,thoa phấn thơm,dầu thơm ở phòng tắm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilepana:ဝိေလပန(န)
[ဝိ+လိပ+ယု။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၆။ ဝိေလပီယေတတိ ဝိေလပနံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၆။ ဝိေလပန-သံ။ ဝိေလဝဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (နံ႔သာစသည္ျဖင့္) လိမ္းက်ံျခင္း။ (၂) လိမ္းက်ံေၾကာင္းျဖစ္သည့္-နံ႔သာေပ်ာင္း-နံ႔သာမႈန္႔။ လိမ္းက်ံစရာဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilepana:ဝိ-ေလပန (န) (ဝိ√လိပ္+ယု)
လိမ္းက်ံျခင္း။ နံ႔သာေပ်ာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,