Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilekha,【陽】 困惑,亂寫。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilekha,(vi+lekha),【陽】困惑,亂寫(perplexity,lit.“scratching” )。Vilekhā,【陰】。manovilekho﹐心的困惑。Suvilekhita,【過分】已刮擦(well scraped)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilekha: vilekha(pu)
ဝိေလခ(ပု)
«vi+likha+ṇa.nīti,dhātu.23.vilekha-saṃ.»
[ဝိ+လိခ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃။ ဝိေလခ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilekha:[m.] perplexity; scratching.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilekha,[vi+lekha] perplexity,lit.“scratching” Vin.IV,143 (here as f.°ā); Dhs.1256 (mano°); DhsA.260.‹-› The more common word for “perplexity” is vikkhepa.(Page 636)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILEKHA:[m] tình trạng rối loạn,sự quào,gạch,vạch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilekha:ဝိေလခ(ပု)
[ဝိ+လိခ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃။ ဝိေလခ-သံ။]
(၁) ေရးျခစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးအေရးအေၾကာင္းျဖစ္ျခင္း။ (၂) ဝိေလခနသိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilekha:ဝိ-ေလခ (ပ) (ဝိ√လိခ္+ဏ)
ေရးျခစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,