Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilaya,【陽】 分解。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilaya,【陽】分解。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilaya: vilaya(pu)
ဝိလယ(ပု)
«vilī+a.nīti,dhātu.238.vi+lī+a.lī dravikaraṇe.pā,1812.vilaya-saṃ,prā.»
[ဝိလီ+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၈။ ဝိ+လီ+အ။ လီ ျဒဝိကရေဏ။ ပါ၊ ၁၈၁၂။ ဝိလယ-သံ၊ ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilaya:[m.] dissolution.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilaya,[vi+laya,cp.līyati] dissolution; °ṁ gacchati,as much as:“to be digested,” to be dissolved Miln.67.‹-› adj.dissolved,dispersed Dpvs.I,65.(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILAYA:[m] sự làm tan ra (nước),giải tán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilaya:ဝိလယ(ပု)
[ဝိလီ+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၈။ ဝိ+လီ+အ။ လီ ျဒဝိကရေဏ။ ပါ၊ ၁၈၁၂။ ဝိလယ-သံ၊ ျပာ။]
(၁) ေက်-ေၾကမြ-အရည္ေပ်ာ္-ျခင္း (၂) ေပ်ာက္-ပ်က္စီး-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilaya:ဝိ-လယ (ပ) (ဝိ√လီ+အ)
ေက်ေပ်ာက္ျခင္း။
ဝိလယံ ဂစၧတိ၊ ေက်ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,