Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilambati:[vi-lamb] ぐずぐずする,遅滞する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilambati,(vi + lamb + a),閑蕩,等候,在附近逗留。 【過】 vilambi。 【過分】 ~bita。 【獨】 ~bitvā。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilambati,(vi+lamb垂下+a),閑蕩,等候,在附近逗留。【過】vilambi。【過分】vilambita。【獨】vilambitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilambati: vilambati(kri)
ဝိလမၺတိ(ႀကိ)
«vi+labi+a+ti.nīti,dhātu.214.vilambate-saṃ.vilaṃbai-prā.»
[ဝိ+လဗိ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၄။ ဝိလမၺေတ-သံ။ ဝိလံဗဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilambati:[vi + lamb + a] loiters; tarries; hangs about.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilambati,[vi+lambati] to loiter,to tarry,lit.“hang about” J.I,413; DhA.I,81.(Page 635)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vilambati:To loiter,tarry
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILAMBATI:(vi+lamb+a) chậm trễ,lưu lại,đi cà rểu,lang thang,đi vơ vẩn [aor] vilambi [pp] --bita [abs] --bitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilambati:ဝိလမၺတိ(ႀကိ)
[ဝိ+လဗိ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၁၄။ ဝိလမၺေတ-သံ။ ဝိလံဗဣ-ျပာ။]
(၁) တြဲလ်ားဆြဲ-တြဲလြဲဆြဲ-ခ်ိတ္ဆြဲ-၏။ ဝိလမၺႏၲိ-ၾကည့္။ (၂) အခ်ိန္ဆြဲ-ဖင့္ႏႊဲ-ဆိုင္းငံ့-အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ေစ-၏။ ဝိလမၺိတြာ,ဝိလမၺမာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilambati:ဝိ-လမၺတိ (ဝိ√လမၺ္)
တြဲက်၏။ ဆြဲဆြဲငင္ငင္ျပဳ၏။
ဝိလမၺမာေနာ အာဂစၧတိ၊ ဆြဲဆြဲငံ့ဆိုင္းလ်က္ လာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,