Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilagga:a.[vi-lagga] 固着せる,細き.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vilagga:a. [<vi-lagga] 固着した,細い
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilagga,【過分】 已附著,已執著。 【陽】 腰部。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilagga,【過分】已附著,已執著。【陽】腰部。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilagga: vilagga(ti)
ဝိလဂၢ(တိ)
«vilagga+ṇa»
[ဝိလဂၢ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilagga: vilagga(ti)
ဝိလဂၢ(တိ)
«vi+laga+ta.5.154.vi+laga+a.ṭī..271.sūci.vilagna-saṃ.vilagga-prā.»
[ဝိ+လဂ+တ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၄။ ဝိ+လဂ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။။ ၂၇၁။ သူစိ။ ဝိလဂၷ-သံ။ ဝိလဂၢ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilagga:[pp.] stuck; attached.(m.),the waist.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilagga,(adj.) [vi+lagga] 1.stuck Vin.I,138; M.I,393.‹-› 2.slender (of waist) J.V,96 (see virāgita),216 (see vilāka).(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILAGGA:[pp] dính,bị trói buộc,quyến luyến [m] cái thắt lưng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilagga:ဝိလဂၢ(တိ)
[ဝိ+လဂ+တ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၄။ ဝိ+လဂ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။။ ၂၇၁။ သူစိ။ ဝိလဂၷ-သံ။ ဝိလဂၢ-ျပာ။]
(၁) (အစာ) ကပ္ၿငိ-နင္-ဆို႔-ဆို႔ပိတ္-မ်က္-ေသာ။ (၂) ေသးသြယ္-ရွည္လ်ား-ေသာ။ (၃) ခါး (အရပ္) ခါးစည္း။ ခါးပတ္၊ ခါးစည္းႀကိဳး၊ ခါးပန္းႀကိဳး။ ဝိလဂၢမဇၩ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilagga:ဝိလဂၢ(တိ)
[ဝိလဂၢ+ဏ]
(ေသးသြယ္-ၾကဳံလွီ-က်ဉ္းေျမာင္း-ေသာ) ခါး-ခါးစည္း-ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilagga:ဝိ-လဂၢ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√လဂ္+န)
စြဲသည္။ ကပ္ၿငိသည္။ မ်က္သည္။ နင္သည္။ ေသးသြယ္ေသာ ခါးရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,