Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilīyati:[vi-lī] とける,没する,亡ぶ.pp.vilīna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilīyati,(vi + lī + ya),融化,被溶解,毀滅。 【過】 vilīyi。 【現分】 ~yamāna。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilīyati,(vi+lī執著+ya),融化,被溶解,毀滅。【過】vilīyi。【現分】vilīyamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilīyati: vilīyati(kri)
ဝိလီယတိ(ႀကိ)
«vi+lī+ya+ti.lī dravīkaraṇe.pā.1812.vilīyatesaṃ.vilijjai-prā.»
[ဝိ+လီ+ယ+တိ။ လီ ျဒဝီကရေဏ။ ပါ။ ၁၈၁၂။ ဝိလီယေတသံ။ ဝိလိဇၨဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilīyati:[vi + lī + ya] melts; perishes; to be disslved.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilīyati,[vi+līyati 2] to melt (intrs.),to be dissolved,to perish J.IV,498; Vism.420 (pabbata,spelling here with ḷ; Warren wrong “are hidden from view,” i.e.nilīyati); DhsA.336 (phānita-piṇḍa; trsln not to the point:“reduced or pounded”); Sdhp.383; Pgdp 21.-- pp.vilīna.-- Cp.pa°.(Page 636)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILĪYATI:(vi+lī+ya) tan ra,bị tan rã,tiêu mất [aor] vilīya [prp] --yamāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilīyati:ဝိလီယတိ(ႀကိ)
[ဝိ+လီ+ယ+တိ။ လီ ျဒဝီကရေဏ။ ပါ။ ၁၈၁၂။ ဝိလီယေတသံ။ ဝိလိဇၨဣ-ျပာ။]
(၁) အရည္ေပ်ာ္၏။ (၂) ပ်က္စီး (ေသ) ၏။ (၃) ေၾကမြ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilīyati:ဝိ-လီယတိ (ဝိ√လီ)
ကပ္ၿငိ၏။ အရည္ေပ်ာ္၏။ ေက်ေပ်ာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,