Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilāsa:m.[<vilasati] 優美,美麗; 媚戯.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilāsa,【陽】 魅力,優雅,美人,外表,獻媚。 ~sitā,【陰】 獻媚。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilāsa,【陽】魅力(charm),優雅,美,外表,獻媚(coquetry)。vilāsitā,【陰】獻媚。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilāsa: vilāsa(ti)
ဝိလာသ(တိ)
«vi+lasa+ṇe+ṇa»
[ဝိ+လသ+ေဏ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilāsa: vilāsa(ti)
ဝိလာသ(တိ)
«vi+lasa+ṇa.vipubbālasadhātumhā ṇo.ṭī,133-nhā.vilāsa-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+လသ+ဏ။ ဝိပုဗၺာလသဓာတုမွာ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၃၃-ႏွာ။ ဝိလာသ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilāsa:[m.] charm; grace; beauty; appearance; coquetry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilāsa,[fr.vilasati] 1.charm,grace,beauty J.I,470; VI,43; Miln.201; ThA.78; PvA.3.-- desanā° beauty of instruction DA.I,67; Vism.524,541; Tikp 21.-- 2.dalliance,sporting,coquetry J.III,408; V,436.vilāsa is often coupled with līlā (q.v.).(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILĀSA:[m] sự vui vẻ,sự có duyên,đẹp đẽ,diện mạo,phong thái,sự hay làm tốt --sitā [f] sự hay làm tốt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilāsa:ဝိလာသ(တိ)
[ဝိ+လသ+ဏ။ ဝိပုဗၺာလသဓာတုမွာ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၃၃-ႏွာ။ ဝိလာသ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) တင့္တယ္-စံပယ္-ေတာက္ပ-ေသာ။ (ပု) (၂) ရႊင္ျမဴး-ျမဴးတူး-ျခင္း။ (၃) တင့္တယ္-စံပယ္-ေတာက္ပ-ျခင္း။ ဝိလာသယုတၱဇန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilāsa:ဝိလာသ(တိ)
[ဝိ+လသ+ေဏ+ဏ]
တင့္တယ္-စံပယ္-ေစတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilāsa:ဝိ-လာသ (ပ) (ဝိ√လသ္+ဏ)
တင့္တယ္ျခင္း။ တင့္တယ္စံပယ္ျခင္း။ ရႊင္ျမဴးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,