Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilāsī,【形】 有吸引力的,優雅的。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilāsī,【形】有吸引力的,優雅的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilāsī: vilāsī(ti)
ဝိလာသီ(တိ)
«vilāsa+ī.thī-nitea vilāsinī.vilāso assa atthīti vilāsī.kappadduma.vilāsī-saṃ,vilāsi-prā.»
[ဝိလာသ+ဤ။ ထီ-၌ ဝိလာသိနီ။ ဝိလာေသာ အႆ အတၳီတိ ဝိလာသီ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိလာသီ-သံ၊ ဝိလာသိ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilāsī,(adj.),possessing charm or grace.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILĀSĪ:[a] có vẻ đẹp,duyên dáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilāsī:ဝိလာသီ(တိ)
[ဝိလာသ+ဤ။ ထီ-၌ ဝိလာသိနီ။ ဝိလာေသာ အႆ အတၳီတိ ဝိလာသီ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိလာသီ-သံ၊ ဝိလာသိ-ျပာ။]
တင့္တယ္-စံပယ္-ေတာက္ပ-ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilāsī:ဝိလာ-သီ (တိ) (ဝိ√လသ္+ဏီ)
တင့္တယ္စံပယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,