Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilāpa:m.vilāpanatā f.[<vi-lap] じようだん,戯論.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilāpa,【陽】 悲嘆,無價值的話。(p297)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilāpa,【陽】悲嘆,無價值的話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilāpa: vilāpa(pu)
ဝိလာပ(ပု)
«vi+lapa+ṇa.vividhena vividhaṃ vā lāpo vilāpo.ṭī.123.vilāpa-saṃ.vilāva-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+လပ+ဏ။ ဝိဝိေဓန ဝိဝိဓံ ဝါ လာေပါ ဝိလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၃။ ဝိလာပ-သံ။ ဝိလာဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilāpa:[m.] wailing; idle talk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilāpa,[vi+lāpa] idle talk J.I,496; V,24.Cp.saṁ°.(Page 635)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILĀPA:[m] than van,rên rỉ,nói vô ích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilāpa:ဝိလာပ(ပု)
[ဝိ+လပ+ဏ။ ဝိဝိေဓန ဝိဝိဓံ ဝါ လာေပါ ဝိလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၃။ ဝိလာပ-သံ။ ဝိလာဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အထူးထူး-ေျပာဆို-ျမည္တမ္း-ေယာင္ယမ္းေျပာဆို-ျခင္း။ (၂) ငိုေႂကြး-ျမည္တမ္း-ျခင္း။ (၃) ငိုေႂကြး-ျမည္တမ္း-ရာ (အခ်ိန္)။ ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilāpa:ဝိ-လာပ (ပ) (ဝိ√လပ္+ဏ)
ငိုျမည္တမ္းျခင္း။ ေယာင္ယမ္း၍ဆိုေသာ စကား။ တ႐ႈျမည္တမ္းသံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,