Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikubbana,【中】 奇跡的轉換。(p285)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikubbana,【中】奇跡的轉換。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikubbana: vikubbana(na)
ဝိကုဗၺန(န)
«vikubbana+vidhāna.uttaralopa.»
[ဝိကုဗၺန+ဝိဓာန။ ဥတၱရေလာပ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikubbana: vikubbana(ti)
ဝိကုဗၺန(တိ)
«vi+kara+o+yu.vi+kubbana.vividhaṃ kubbanaṃ vikubbanaṃ.vikubbati etenāti vikubbanaṃ.maṇimañjū.2.285.vividhaṃ rūpanimmānasaṅkhātaṃ kubbanaṃ etissā atthīti vikubbanā.visuddhi,ṭī,2.1va.vikuvaṇa-saṃ.vikuvvaṇaṃ (ṇā)-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကရ+ဩ+ယု။ ဝိ+ကုဗၺန။ ဝိဝိဓံ ကုဗၺနံ ဝိကုဗၺနံ။ ဝိကုဗၺတိ ဧေတနာတိ ဝိကုဗၺနံ။ မဏိမၪၨဴ။ ၂။၂၈၅။ ဝိဝိဓံ ႐ူပနိမၼာနသခၤါတံ ကုဗၺနံ ဧတိႆာ အတၳီတိ ဝိကုဗၺနာ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁ဝ။ ဝိကုဝဏ-သံ။ ဝိကုဝြဏံ (ဏာ)-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikubbana:[nt.] miraculous transformation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikubbana,(nt.) & °ā (f.) [fr.vikubbati] miraculous transformation,change; assuming a diff.form by supernatural power; miracle Th.1,1183; Ps.II,174,210; Dpvs VIII,6 (°esu kovida); Mhvs 19,19; Miln.343; Vism.309,316 sq.More specific as iddhi-vikubbana (or °ā),i.e.by psychic powers,e.g.D.II,213; Vism.373 sq.; or vikubbanā iddhi Vism.378,406; VvA.58; DhsA.91 (the var.forms of iddhi).Cp.Kvu trsl.50; Cpd.61.-- The BSk.form is represented by the pp.of vikubbati,i.e.vikurvita,e.g.AvŚ I.258; Divy 269 etc.(Page 613)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKUBBANA:[nt] sự thay đổi hình thể do nơi phép lạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikubbana:ဝိကုဗၺန(တိ)
[ဝိ+ကရ+ဩ+ယု။ ဝိ+ကုဗၺန။ ဝိဝိဓံ ကုဗၺနံ ဝိကုဗၺနံ။ ဝိကုဗၺတိ ဧေတနာတိ ဝိကုဗၺနံ။ မဏိမၪၨဴ။ ၂။၂၈၅။ ဝိဝိဓံ ႐ူပနိမၼာနသခၤါတံ ကုဗၺနံ ဧတိႆာ အတၳီတိ ဝိကုဗၺနာ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁ဝ။ ဝိကုဝဏ-သံ။ ဝိကုဝြဏံ (ဏာ)-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(ထီ၊န) (၁) အထူးထူး အျပားျပား-အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ-ျပဳျခင္း- (က) တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း။ ပကတိ႐ုပ္ဆင္းသဏၭာန္ကို စြန္႔၍ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံျပဳလုပ္ျခင္း။ (၂) အထူးအထူး အျပားျပား-အမ်ိဳးမ်ိဳး-အဖုံဖုံ-ျပဳ(ဖန္ဆင္း)အပ္ေသာအ႐ုပ္။ (၃) အထူးထူး အျပားျပား-အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ (ဆန္ဆင္း) ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဣဒၶိဝိဓဉာဏ္)။ (၄) အထူးထူး အျပားျပား-အထူးထူး အေထြေထြ-အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ-႐ုပ္ဆင္းသဏၭာန္ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ျခင္းရွိေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikubbana:ဝိကုဗၺန(န)
[ဝိကုဗၺန+ဝိဓာန။ ဥတၱရေလာပ။]
တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း အစီအရင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikubbana:ဝိ-ကုဗၺန (န) (ဝိ√ကရ္+ယု)
အထူးထူးေသာ အ႐ုပ္ကို ဖန္ဆင္းျခင္း။ ပကတိအဆင္းကို စြန္႔ျခင္း။
ဣဒၶိဝိကုဗၺန၊ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,