Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikkhitta:a.[Sk.vikṣipta,vi-kṣip の pp.] 混乱せる,散乱せる.-citta 散乱心.-saññā 散乱想,離散想.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikkhitta,(vikkhipati 的【過分】),已擾亂,已困惑。 ~citta,【形】 心很混亂的,心很煩躁的。(p285)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikkhitta,(vikkhipati 的【過分】;sk.viksipta),已擾亂,已困惑(upset,perplexed,mentally upset,confused)。vikkhittacitta,【形】心煩意亂的。avikkhitta,【反】已不擾亂。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikkhitta: vikkhitta(ti)
ဝိကၡိတၱ(တိ)
«vi+khipa+ta.nīti,dhātu.121.vividhā khittaṃ vikkhittaṃ.abhi,ṭṭha,1.242.vividhaṃ khittaṃ vikkhittaṃ.visuddhi,1.173.vikpipta-saṃ.vikkhitta-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ခိပ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၂၁။ ဝိဝိဓာ ခိတၱံ ဝိကၡိတၱံ။ အဘိ၊႒၊၁။၂၄၂။ ဝိဝိဓံ ခိတၱံ ဝိကၡိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၁၇၃။ ဝိကၸိပၲ-သံ။ ဝိကၡိတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikkhitta:[pp.of vikkhipati] upset; perplexed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikkhitta,(adj.) [vi+khitta] 1.upset,perplexed,mentally upset,confused S.II,122 (°citta); V,157,263 sq.; A.III,174 (°citta); V,147 (id.); Vism.410 (=uddhacc’ânugata).-- undisturbed,composed,collected A.V,149; It.94; PvA.26.(Page 614)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKKHITTA:(pp của vikkhipati) lật ngược lại,làm lộn xộn,khó khăn --citta [a] làm cho tâm thần hỗn loạn bối rối
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vikkhitta:phóng dật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikkhitta:ဝိကၡိတၱ(တိ)
[ဝိ+ခိပ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၂၁။ ဝိဝိဓာ ခိတၱံ ဝိကၡိတၱံ။ အဘိ၊႒၊၁။၂၄၂။ ဝိဝိဓံ ခိတၱံ ဝိကၡိတၱံ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၁၇၃။ ဝိကၸိပၲ-သံ။ ဝိကၡိတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (စိတ္) ပ်ံ႕လြင့္ေသာ။ (၂) အထူးထူး အျပားျပား-ပစ္ခ်-စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ (ဖ႐ိုဖရဲၾကဲေသာ)။ (၃) ေဖာက္ျပန္ေသာ။ (န) (၄) ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ (န) (၄) ဝိကၡိတၱပၸတၱိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikkhitta:ဝိ-ကၡိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ခိပ္+တ)
ဖ႐ိုဖရဲပစ္အပ္သည္။ ပ်ံ႕လြင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,