Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikkhepa:m.[Sk.vikṣepa<kṣip] 散乱,混乱.-paṭibāhana 散乱の排除.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikkhepa: vikkhepa(pu)
ဝိေကၡပ(ပု)
«vikkhepa+tta»
[ဝိေကၡပ+တၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikkhepa: vikkhepa(pu)
ဝိေကၡပ(ပု)
«vi+khipa+ṇa.vikpepa-saṃ.vikkheva-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ခိပ+ဏ။ ဝိေကၸပ-သံ။ ဝိေကၡဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikkhepa:[m.] disturbance; confusion; derangement.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikkhepa,[vi+khepa] 1.disturbance,derangement J.VI,139.-- 2.perplexity,confusion D.I,59.-- vācā° equivocation,senseless talk D.I,24.-- 3.in citta° & cetaso v.upset of mind,unbalanced mind,mental derangement:citta° S.I,126; Pug.69; cetaso A.III,448; Dhs.429; Vbh.373.-- avikkhepa equanimity,balance D.III,213; A.I,83; Ps.I,94; Dhs.160,430; Vbh.178 sq.231 sq.266 sq.279 sq.285 sq.

--paṭibāhana exclusion or warding off of confusion (of mind) or disturbance Vism.244; VbhA.227.(Page 614)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vikkhepa:tán loạn,sự lao chao
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikkhepa:ဝိေကၡပ(ပု)
[ဝိ+ခိပ+ဏ။ ဝိေကၸပ-သံ။ ဝိေကၡဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အထူးထူး အျပားျပား ပစ္ခ်တတ္ေသာ။ (၂) ပ်ံ႕လြင့္ေၾကာင္း (ဥဒၶစၥစသည္)။ (၃) ပ်ံ႕လြင့္-တုန္လႈပ္-ျခင္း။ (၄) အထူးထူး အျပားျပား-အမ်ိဳးမ်ိဳး-အဖုံဖုံ-ပစ္ပယ္-ပယ္ရွား-ေၾကာင္း။ (၅) အထူးထူး အျပားျပား-အမ်ိဳးမ်ိဳး-အဖုံဖုံ-ျဖစ္ေသာ-ပစ္ပယ္-ပယ္ရွား-ျခင္း။ (၆) အထူးထူး အျပားျပား-ပစ္ပယ္-ပယ္ရွား-ျခင္း။ (၇) ဖ႐ိုဖရဲၾကဲျခင္း။ (၈) ေဖာက္ျပန္ေသာ-ပစ္လႊင့္-ပစ္ခ်-ျခင္း။ (၉) ဖ်က္ဆီးျခင္း။ ဝိေကၡပဒိ႒ိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikkhepa:ဝိေကၡပ(ပု)
[ဝိေကၡပ+တၱ]
အထူးထူး အျပားျပား-ပစ္ခ်-ပစ္ၾကဲ-ပစ္လႊင့္-အပ္သည္၏အျဖစ္၊ ဖ႐ိုဖရဲ ၾကဲအပ္သည္၏ အျဖစ္။ ဝိေကၡပပၸကာသန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikkhepa:ဝိ-ေကၡပ (ပ) (ဝိ√ခိပ္+ဏ)
ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,