Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikkhambhita:a.[vikkhambheti の pp.] 鎮伏せる,消除せる,硬直した.-kilesa 已伏煩悩者.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikkhambhita: vikkhambhita(ti)
ဝိကၡမ႓ိတ(တိ)
«vi+khabhi(khambha)+ta.vikkhaṃbhia-prā.»
[ဝိ+ခဘိ(ခမ႓)+တ။ ဝိကၡံဘိအ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikkhambhita:[pp.of vikkhambheti] suppressed; discarded; extripated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikkhambhita,[pp.of vikkhambheti] arrested,stopped,paralysed,destroyed Ps.II,179; Tikp 155,320 sq.; Dukp 10.(Page 614)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vikkhambhita:đã chế ngự,được chế ngự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikkhambhita:ဝိကၡမ႓ိတ(တိ)
[ဝိ+ခဘိ(ခမ႓)+တ။ ဝိကၡံဘိအ-ျပာ။]
ပယ္ခြါ-ဖ်က္ဆီး-ဖယ္ရွား-အပ္ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikkhambhita:ဝိ-ကၡမ႓ိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ခမ႓္+ကၱ)
ခြာအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,