Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikkhambha:m.直径,さしわたし.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikkhambha,【陽】 直徑。(p285)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikkhambha,(vi+khambha1),【陽】直徑(diameter)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikkhambha: vikkhambha(kri,vi)
ဝိကၡမ႓(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+khabhi(khambha)+tvā»
[ဝိ+ခဘိ(ခမ႓)+တြာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikkhambha: vikkhambha(pu)
ဝိကၡမ႓(ပု)
«vi+khabhi (khambha)+a.nīti,dhātu.127.dhātvattha.vikkhaṃbha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ခဘိ (ခမ႓)+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။၁၂၇။ ဓာတြတၳ။ ဝိကၡံဘ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikkhambha,[vi+khambha 1] diameter (lit.support) J.V,268,271; Mhvs 18,27.(Page 614)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKKHAMBHA:[m] bề kính,bề ngang --na ngưng lại,xóa bỏ,rời ra xa,hốt ra,câu lưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikkhambha:ဝိကၡမ႓(ပု)
[ဝိ+ခဘိ (ခမ႓)+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။၁၂၇။ ဓာတြတၳ။ ဝိကၡံဘ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အဝန္း (အဝိုင္း-စက္ဝိုင္း-၏) အခ်င္း၊ အလယ္ ဗဟို မ်ဉ္းေၾကာင္း။ (၂) တားျမစ္ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikkhambha:ဝိကၡမ႓(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ခဘိ(ခမ႓)+တြာ]
ဖြင့္လွစ္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikkhambha:ဝိ-ကၡမ႓ (ပ) (ဝိ√ခမ႓္+အ)
အျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,