Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikiraṇa:n.a.[vikirati] 散布,分散,貸出; 散布する,浪費する.f.vikiraṇī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikiraṇa,【中】 散布,驅散。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikiraṇa,【中】散布,驅散。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikiraṇa: vikiraṇa(pu)
ဝိကိရဏ(ပု)
«vi+kara+yu.vikarotīti vikiraṇo,yu,assi.ṭī.581.vikīraṇa-saṃ.»
[ဝိ+ကရ+ယု။ ဝိကေရာတီတိ ဝိကိရေဏာ၊ ယု၊ အႆိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၈၁။ ဝိကီရဏ-သံ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikiraṇa: vikiraṇa(thī,na)
ဝိကိရဏ(ထီ၊န)
«vi+kira+yu.nirutti.788.vikiraṇa-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကိရ+ယု။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၈။ ဝိကိရဏ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikiraṇa:[nt.] scattering; dispersion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikiraṇa,(nt.& adj.) [fr.vikirati] 1.scattering,dispersing; being scattered or dispersed D.I,11 (cp.DA.I,96).-Vbh.358 (T.reads vikī°; v.l.vikāraṇa & vikkir°)=Pug.23 (which reads nikaraṇā; trsl.“guilefulness”).In this connection VbhA.493 interprets vikiraṇa (or °ā) as “denial,abnegation” (pretext?),by saying “nâhaṁ eva karomī ti pāpānaṁ vikkhipanato vikiraṇā.” -- With ref.to Arahantship (the dissolution of the body) at DhA.III,109 in formula bhedana-vikiraṇa-viddhaṁsanadhamma i.e.“of the nature of total destruction.” Cp.BSk.formula śatana-patana-vikiraṇa-vidhvaṁsana (-dharmatā) AvŚ I.96 (where S.Speyer in Index considers vikaraṇa the correct form)=Divy 299 (reading cyavanapatana°)=Lal.V,242.See also S.III,190 (under vikirati).-- 2.(adj.) scattering,spending,squandering,f.°ī Sn.112.(Page 613)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKIRAṆA:[nt] sự rải ra,sự phân tán
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vikiraṇa:sự giả vờ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikiraṇa:ဝိကိရဏ(ထီ၊န)
[ဝိ+ကိရ+ယု။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၈။ ဝိကိရဏ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဖ႐ိုဖရဲၾကဲျခင္း။ (၂) ဖ႐ိုဖရဲၾကဲရာ။ (၃) ပစ္ပယ္တတ္ေသာ မာယာ။ (၄) (ဥစၥာတို႔ကို) အတိုးခ်-ျဖန္႔ျဖဴး-ေစျခင္း။ (တိ) (၅) ဖ႐ိုဖရဲၾကဲ-ဖ်က္ဆီး-ျဖဳန္းတီး-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ။ ဝိကိရဏကာလ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikiraṇa:ဝိကိရဏ(ပု)
[ဝိ+ကရ+ယု။ ဝိကေရာတီတိ ဝိကိရေဏာ၊ ယု၊ အႆိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၈၁။ ဝိကီရဏ-သံ။]
မ႐ိုးပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikiraṇa:ဝိ-ကိရဏ (န) (ဝိ√ကိရ္+ယု)
ဖ႐ိုဖရဲၾကဲျခင္း။ ႁပြမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,