Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikiṇṇa:a.[vikirati の pp.] 散布せる,散乱せる.-kesa 乱れ髪.-vāca 雑語者.-vācā 無駄口,散乱語.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikiṇṇa,(vikirati 的【過分】),已遍布,已到處撒滿。 ~kesa,【形】 有頭發蓬亂的。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikiṇṇa,(vikirati 的【過分】),已遍布,已到處撒滿。vikiṇṇakesa,【形】有頭發蓬亂的。vikiṇṇavācā﹐
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikiṇṇa: vikiṇṇa(ti)
ဝိကိဏၰ(တိ)
«vi+kiri+ta.ka.581.rū.616.nirutti.745.vikīṇa-saṃ.viiṇṇa,vikiṇṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကိရိ+တ။ ကစၥည္း။၅၈၁။႐ူ။၆၁၆။နိ႐ုတၱိ။၇၄၅။ ဝိကီဏ-သံ။ ဝိဣဏၰ၊ ဝိကိဏၰ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikiṇṇa:[pp.of vikirati] scattered about; strewn all over.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikiṇṇa,[pp.of vikirati] scattered about,strewn all over,loose Vin.I,209 (undurehi okiṇṇa°; overrun); J.V,82.

--kesa with dishevelled hair J.I,47; Vism.415.--vāca (adj.) of loose talk S.I,61 (=asaññata-vacana K.S.I.320); Pug.35 (same expln PugA 217):J.V,77 (=patthaṭavacana C.).(Page 613)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKIṆṆA:(pp của vikirata) rải rác,rải đi cùng chỗ --kesa [a] tóc bay phất phới hay bay khắp nơi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikiṇṇa:ဝိကိဏၰ(တိ)
[ဝိ+ကိရိ+တ။ ကစၥည္း။၅၈၁။႐ူ။၆၁၆။နိ႐ုတၱိ။၇၄၅။ ဝိကီဏ-သံ။ ဝိဣဏၰ၊ ဝိကိဏၰ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ႐ႈပ္ေထြး-ေရာႁပြန္း-ျပန္႔ၾကဲ-ပ်ံ႕ႏွံ႔-ဖ႐ိုဖရဲၾကဲ-ေသာ။ (၂) အထက္၌-႐ႈပ္ေထြး-ေရာႁပြမ္း-ျပန္႔ၾကဲ-ပ်ံ႕ႏွံ႔-ဖ႐ိုဖရဲၾကဲ-ေသာ။ (၃) အသီး အသီး-႐ႈပ္ေထြး-ေရာႁပြမ္း-ျပန္႔ၾကဲ-ပ်ံ႕ႏွံ႔-ဖ႐ိုဖရဲၾကဲ-ေသာ။ (၄) အထူးထူး အျပားျပား-႐ႈပ္ေထြး-ေရာႁပြမ္း-ျပန္႔ၾကဲ-ပ်ံ႕ႏွံ႔-ဖ႐ိုဖရဲၾကဲ-ေသာ။ (၅) မေစာင့္စည္း-မေစာင့္ေရွာက္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikiṇṇa:ဝိ-ကိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ကိရ္+န)
ဖ႐ိုဖရဲၾကဲအပ္သည္။ ၿပိဳးႁပြမ္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,