Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikatthati:[vi-katth] 誇示す,誇大妄想の言をなす.pp.vikatthita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikatthati,(vi + kath + a),自誇,炫耀。 【過】 ~thi。 【過分】 ~thita。 【獨】~thitvā。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikatthati,(vi+kath+a),自誇,炫耀。【過】vikatthi。【過分】vikatthita。【獨】vikatthitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikatthati: vikatthati(kri)
ဝိကတၳတိ(ႀကိ)
«vi+kattha+a+ti.kattha silāghāyaṃ,vikatthatīti virūpaṃ katthati avatthudīpanato.nīti,dhātu.73.vikatthate-saṃ.»
[ဝိ+ကတၳ+အ+တိ။ ကတၳ သိလာဃာယံ၊ ဝိကတၳတီတိ ဝိ႐ူပံ ကတၳတိ အဝတၳဳဒီပနေတာ။ နီတိ၊ဓာတု။၇၃။ဝိကတၳေတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikatthati:[vi + kath + a] boasts; shows off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikatthati,[vi+katthati] to boast,show off S.II,229; J.I,454 (=vañcana-vacanaṁ vadati C.).-- pp.vikatthita.(Page 612)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKATTHATI:(vi+kath+a) khoe khoang,phô trương [aor] --thi [pp] --thita [abs] --thitvā --na [nt] sự khoe khoang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikatthati:ဝိကတၳတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ကတၳ+အ+တိ။ ကတၳ သိလာဃာယံ၊ ဝိကတၳတီတိ ဝိ႐ူပံ ကတၳတိ အဝတၳဳဒီပနေတာ။ နီတိ၊ဓာတု။၇၃။ဝိကတၳေတ-သံ။]
(၁) ၾကဳံးဝါး၏။ (၂) ပလြား-ဝါႂကြား-၏။ (၃) ႐ႈတ္ခ်-လွည့္ပတ္-လိမ္လည္-ေျပာဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikatthati:ဝိ-ကတၳတိ (ဝိ√ကတၳ္)
ဝါႂကြား၏။ ႐ႈတ္ခ်၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,