Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikati:f.[<vi-kṛ] 種類; 製品; 分類; 形像,形.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikati,【陰】 種類,類型,某種形狀。 ~ka,【形】 (在【合】中) 有許多種類或形狀的。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikati,(fr.vi+kr),【陰】1.種類,類型,某種形狀(“what is made of something,” sort,kind)。2.產品(product,make)。dantavikati,象牙制品(ivory make)。mālāvikati,編制花圈(garlandarrangement)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikati: vikati(ti)
ဝိကတိ(တိ)
«vi+kara+ti.vikati vikāro,vikaraṇīyā vikati.rū,ṭī.56,94.vikaraṇaṃ aññathā bhavananti vikāro vikati ca.ṭī.765.vikati-saṃ.viai-prā.»
[ဝိ+ကရ+တိ။ ဝိကတိ ဝိကာေရာ၊ ဝိကရဏီယာ ဝိကတိ။ ႐ူ၊ဋီ။၅၆၊၉၄။ ဝိကရဏံ အညထာ ဘဝနႏၲိ ဝိကာေရာ ဝိကတိ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၅။ ဝိကတိ-သံ။ ဝိအဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikati:[f.] a sort or kind; made of a shape.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikati,(f.) [fr.vi+kṛ] “what is made of something,” make,i.e.1.sort,kind J.I,59 (ābharaṇa° kind of ornament),243 (maccha-maṁsa°); Miln.403 (bhojana° all kinds of material things); Vism.376 (bhājana° special bowl); VbhA.230 (pilandhana°); DhA.II,10 (khajja°).-- 2.product,make; vessel:danta° “ivory make,” i.e.vessels of ivory M.II,18; D.I,78; J.I,320.-- 3.arrangement,get up,assortment; form,shape J.V,292 (mālā° garlandarrangement).

--phala an assortment of fruit J.V,417.(Page 612)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKATI:[f] một loại hay giống thứ,làm có hình thức,cắt may (y phục vv) --ka [a] có nhiều thứ hình thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikati:ဝိကတိ(တိ)
[ဝိ+ကရ+တိ။ ဝိကတိ ဝိကာေရာ၊ ဝိကရဏီယာ ဝိကတိ။ ႐ူ၊ဋီ။၅၆၊၉၄။ ဝိကရဏံ အညထာ ဘဝနႏၲိ ဝိကာေရာ ဝိကတိ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၅။ ဝိကတိ-သံ။ ဝိအဣ-ျပာ။]
(၁) ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ (၂) (ဆင္စြယ္,ေငြ,ေရႊ) အထည္ပစၥည္း။ (၃) အထူးဝိေသသ။ (၄) လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းျခင္း= အထူးအဆန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikati:ဝိ-ကတိ (ဣ) (ဝိ√ကရ္+တိ)
ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ ေျပာင္းလြဲျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,