Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikasati:① [vi-kas] 開く,開花す.pp.vikasita; caus.vikāseti ② [vi-kāś] 照る,輝ゃく.caus.vikāseti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikasati,(vi + ka + a),打開,擴張,吹脹。 【過】 vikasi。 【過分】 ~sita。 【獨】~sitvā。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikasati,(vi+ka+a),打開,擴張,吹脹。【過】vikasi。【過分】vikasita。【獨】vikasitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikasati: vikasati(kri)
ဝိကသတိ(ႀကိ)
«vi+kasa+a+ti.dhātvattha.vikasati-saṃ.vikasai-prā.»
[ဝိ+ကသ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝိကသတိ-သံ။ ဝိကသဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikasati:[vi + kas + a] opens out; expands; to be blown.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikasati,2 [vi+kāś,cp.okāsa] to shine; Caus.vikāseti to illuminate Davs.V,47 (mukh’ambuja-vanāni vikāsayanto).(Page 612)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikasati,1 [vi+kas] to open (out),to expand,to blossom fully (of flowers).-- pp.vikasita.Caus.vikāseti to open J.VI,364 (hatthaṁ).(Page 612)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vikasati:To expand,blossom
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKASATI:(vi+kas+a) mở rộng ra,nới rộng thêm,thổi phồng ra [aor] vikasa [pp] --sita [abs] --sitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikasati:ဝိကသတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ကသ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝိကသတိ-သံ။ ဝိကသဣ-ျပာ။]
(က) (ပန္း) ပြင့္၏။ (ခ) (ဘုရား,ရဟႏၲာ) ပြင့္-ေပၚေပါက္-၏။ (ခ) ဝိကသႎသု-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikasati:ဝိ-ကသတိ (ဝိ√ကာသ္)
ေတာက္ပ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikasati:ဝိ-ကသတိ (ဝိ√ကသ္)
ပြင့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,