Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikappeti:[vi-kappeti] 意向す,意念す,説明す; (衣を)配分す,整理す,変化さす.pp.vikappita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikappeti,(vi + kapp + e),設計,計劃,分配,安排,改變,塑造。 【過】~esi。 【過分】 ~ppita。 【現分】 ~penta。 【獨】 ~petvā。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikappeti,(vi+kapp+e),設計,計劃(ke3 ek8),分配,安排,改變,塑造。【過】vikappesi。【過分】vikappita。【現分】vikappenta。【獨】vikappetvā。【義】vikappeyya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikappeti: vikappeti(kri)
ဝိကေပၸတိ(ႀကိ)
«vi+kappa+ṇe+ti.(kā,kri) vikalpayati,vikalpate-saṃ.viappei-prā.»
[ဝိ+ကပၸ+ေဏ+တိ။ (ကာ၊ႀကိ) ဝိကလၸယတိ၊ ဝိကလၸေတ-သံ။ ဝိအေပၸဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikappeti:[vi + kapp + e] designs; intends; assigns; arranges; alters; shapes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikappeti,[vi+kappeti] 1.to distinguish,design,intend,to have intentions or preferences,to fix one’s mind on (Loc.or Acc.) Sn.793=802 (=vikappaṁ āpajjati Nd1 97),918 (id.Nd1 351).-- 2.to detail,describe,state KhA 166; SnA 43.-- 3.to assign,apportion,give Vin.I,289 (cīvaraṁ); IV,121 (id.).-- 4.to arrange,put on,get ready Vin.I,297.-- 5.to change,alter,shape,form J.V,4 (ambapakkaṁ satthena v.; C.not quite correctly =vicchindati).-- pp.vikappita.(Page 612)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vikappeti:To apportion,assign
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKAPPETI:(vi+kapp+e) chuyển nhượng,định cho,dự định,nhất định,sắp xếp,thay đổi,làm ra hình thức [aor] --esi [pp] --ppita [prp] --penta [abs] --petvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikappeti:ဝိကေပၸတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ကပၸ+ေဏ+တိ။ (ကာ၊ႀကိ) ဝိကလၸယတိ၊ ဝိကလၸေတ-သံ။ ဝိအေပၸဣ-ျပာ။]
(၁) စီမံ-ခန္႔ခြဲ-၏။ (၂) အထူးထူး အျပားျပား ၾကံစည္၏။ (၃) ဝိကပၸနာျပဳ၏။ (၄) ျဖတ္-လွီး-၏။ (၅) အပိုအမို-ျဖစ္ေစ-ယူ-၏။ အသီးအျခား ၾကံဆ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikappeti:ဝိ-ကေပၸတိ (ကာ) (ဝိ√ကပၸ္+ေဏ)
အထူးၾကံ၏။ ေဖာ္ျပ၏။ အက်ယ္ေျပာ၏။ ခြဲေဝ၏။ စီမံ၏။ ေျပာင္းလြဲ၏။ ဝိကပၸနာျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,