Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikappanā:vikappana n.f.[<vikappeti] (衣の)配分,浄施; 未決 [= vikappa].
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vikappanā:Apportioning,assignment
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vikappanā:việc hợp thức hóa những y bát bị xem là vượt quá số lượng hợp luật bằng cách đem đến một bạn tu để làm việc ký thác bằng câu pàli có nội dung là xin giao quyền quyết định cho bạn tu muốn xử sao cũng được khi đó tỳ khưu biết luật sẽ có một câu lấp lững đại ý cho phép bạn tu của mình có thể tùy ý sử dụng những y bát dư đó.trường hợp này được gọi là ký thác trực diện (sammukhavikappanā),tức người nhận tạm y bát dư kia đang ngồi trước mặt tỳ khưu đem y bát dư đến ký thác trường hợp thứ hai là ký thác khiếm diện (parammukhavikappanā) là người nhận ký thác sẽ hỏi bạn tu mình có ai là người thân thiết hay không rồi nói lời ủy quyền cho vị đó,đại ý từ nay đương sự muốn dùng những y bát dư này hãy báo cho người kia một tiếng.những cách liệu sự này dĩ nhiên chỉ là hình thức,nhưng là chút linh động của luật tạng cho tỳ khưu có lối thoát trong một hệ thống giáo luật nghiêm khắc có điều là các tỳ khưu thiểu dục sẽ không tận dụng chi những kẻ hở này
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikappanā:ဝိကပၸနာ (ဣ) ဝိကပၸန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,