Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikappa:m.[<vikappati] 考察,思考,解説; 不審,未決.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikappa,【陽】 想,考慮,優柔寡斷,替代選擇。 ~na,【中】 模糊,指派,分配。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikappa,【陽】想,安排,考慮,優柔寡斷,替代選擇。vikappana,【中】模糊,指派,分配。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikappa: vikappa(ti)
ဝိကပၸ(တိ)
«vi+kappa.vividho kappo vikappo,visiṭṭho vā kappo vikappo.rū.189-9va.nhā.pā,yo.445.vi+kappa+ṇa.vikalpa-saṃ.viappa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကပၸ။ ဝိဝိေဓာ ကေပၸါ ဝိကေပၸါ၊ ဝိသိေ႒ာ ဝါ ကေပၸါ ဝိကေပၸါ။ ႐ူ။၁၈၉-၉ဝ။ ႏွာ။ပါစိတ္၊ေယာ။၄၄၅။ဝိ+ကပၸ+ဏ။ ဝိကလၸ-သံ။ ဝိအပၸ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikappa:[m.] thought; consideration; indecision; alternative.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikappa,[vi+kappa] 1.thinking over,considering,thought,intention Nd 97,351.-- 2.doubtfulness,indecision,alternative,appld to the part. SnA 202,266; KhA 166; DA.I,51; PvA.18.--attha° consideration or application of meaning,exposition,statement,sentence J.III,521; SnA 433,591.-- Cp.nibbikappa.(Page 612)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKAPPA:[m] suy nghĩ,tưởng tượng,suy tính,do dự,sự thay đổi,luân phiên --na [nt] sự không quyết định,sự nhượng lại,sự phân chia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikappa:ဝိကပၸ(တိ)
[ဝိ+ကပၸ။ ဝိဝိေဓာ ကေပၸါ ဝိကေပၸါ၊ ဝိသိေ႒ာ ဝါ ကေပၸါ ဝိကေပၸါ။ ႐ူ။၁၈၉-၉ဝ။ ႏွာ။ပါစိတ္၊ေယာ။၄၄၅။ဝိ+ကပၸ+ဏ။ ဝိကလၸ-သံ။ ဝိအပၸ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အထူး-အလြန္အကဲ-စီမံ-ခန္႔ခြဲျခင္း။ (န) (၂) ဝိကပၸသိကၡာပုဒ္။ (၃) (အနက္ျပန္ျခင္း-ဘာသာျပန္ျခင္း)= အတၳဝိကပ္၊ အစီအရင္။ (၄) အလကၤာက်မ္း။ (၅) အထူးထူး အျပားျပား-အသီးသီး-အသီးအျခား-ၾကံစည္ျခင္း-ယူျခင္း။ (၆) အထူးထူးကြဲျပားျခင္း၊ ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-ျခင္း။ (၇) (က) အဖို႔အစု။ (ခ) အထူးအျပား။ (၈) အထူးသျဖင့္ စီရင္အပ္ေသာ။ (၉) အထူးထူး အျပားျပား ၾကံစည္ေၾကာင္း (စကား)။ (၁ဝ) အထူးထူး အျပားျပား ၾကံစည္အပ္ေသာ။ (၁၁) ဝိကပၸနာျပဳျခင္း။ ဝိကပၸသိပၸ-ၾကည့္။ ဝိကပၸိယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikappa:ဝိ-ကပၸ (ပ) (ဝိ√ကပၸ္+အ)
အထူးၾကံျခင္း။ အထူးထူးကြဲျပားျခင္း။ အထူးစီရင္ျခင္း။ ဝိကပ္။
ဝိကေပၸန၊ အထူးၾကံျခင္းျဖင့္။ ဝိကပ္ျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,