Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikalaka:a.[vikala-ka] = vikala.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikalaka: vikalaka(ti)
ဝိကလက(တိ)
«vikala+ka»
[ဝိကလ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikalaka:[adj.] being short of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikalaka,(adj.) [vikala+ka] being short of,wanting Vin.I,285.(Page 612)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vikalaka:tạm dịch là sự bù đắp khi y áo không đủ để chia đều mọi người,tỳ khưu giữ trách nhiệm phân phát sẽ bù đắp cho người bị thiệt một món gì đó cho thỏa đáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikalaka:ဝိကလက(တိ)
[ဝိကလ+က]
(၁) ခ်ိဳ႕တဲ့-မျပည့္စုံ-မေလာက္င-ယုတ္ေလ်ာ့-ေသာ။ (န) (၂) ခ်ိဳ႕တဲ့-မျပည့္စုံ-မေလာက္င-ယုတ္ေလ်ာ့-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikalaka:ဝိကလ-က (တိ)
ခ်ိဳ႕တဲ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,