Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikala:a.[〃] 欠けたる,無き.cf.vekalla.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikala,【形】 有缺陷的,需要的,缺少的。 ~ka,【形】 缺少。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikala,【形】有缺陷的,需要的,缺少的。vikalaka,【形】缺少。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikala: vikala(ti)
ဝိကလ(တိ)
«vi+kala+a.vikala-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကလ+အ။ ဝိကလ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikala:[adj.] defective; in want of; being without.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikala,(adj.) [Sk.vikala] defective,in want of,deprived,(being) without Th.2,391; Pv IV.1 (bhoga°); J.IV,278; VI,232; Miln.106,307 (udakena); DA.I,222; PvA.4 (hattha°).Cp.vekalla.(Page 612)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKALA:[a] thiếu thốn,đang cần đến (không có gì hết) --ka [a] đang cạn hết (vật thực,nguyên liệu)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikala:ဝိကလ(တိ)
[ဝိ+ကလ+အ။ ဝိကလ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ခ်ိဳ႕တဲ့-မျပည့္စုံ-မေလာက္င-ယုတ္ေလ်ာ့-ေသာ။ (န) (၂) ခ်ိဳ႕တဲ့-မေလာက္င-လိုေန-ျခင္း။ (၃) ထိုထိုသို႔ေသာအရပ္၌ ပစ္ခ်ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikala:ဝိ-ကလ (တိ) (ဝိ√ကလ္+အ)
ခ်ိဳ႕တဲ့သည္။ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,