Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikūla:a.[vi-kūla] ゆるやかな傾斜の,低地の.cf.ukkūla.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikūla,【形】 傾斜的。(p285)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikūla,【形】傾斜的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikūla: vikūla(ti)
ဝိကူလ(တိ)
«vi+kūla.vigataṃ apagataṃ kūlaṃ etassāti vikūlaṃ.aṃ,ṭī,1.231.»
[ဝိ+ကူလ။ ဝိဂတံ အပဂတံ ကူလံ ဧတႆာတိ ဝိကူလံ။ အံ၊ဋီ၊၁။၂၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikūla:[adj.] sloping down.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikūla,(adj.) [vi+kūla] sloping down,low-lying A.I,35 (contrasted with ukkūla).We should expect ni° for vi°,as in BSk.(see ukkūla).(Page 613)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKŪLA:[a] dốc xuống,dốc thẳm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikūla:ဝိကူလ(တိ)
[ဝိ+ကူလ။ ဝိဂတံ အပဂတံ ကူလံ ဧတႆာတိ ဝိကူလံ။ အံ၊ဋီ၊၁။၂၃၁။]
ကင္းေသာကမ္းရွိရာအရပ္၊ နိမ့္ေသာအရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikūla:ဝိ-ကူလ (န)
နိမ့္ေသာေျမ အရပ္။ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းရာဌာန၊

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,