Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikūjati:[vi-kūjati<kūj] 鳴く,さえずる,寝言をいう.ppr.vikūjamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikūjati,(vi + kūj + a),吱喳而嗚,鳥鳴,(鴿等)咕咕地叫,唱。【 過】 vikūji。【過分】 ~jita。(p285)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikūjati,(vi+kūj+a),吱喳而嗚,鳥鳴,(鴿等)咕咕地叫,唱。【過】vikūji。【過分】vikūjita。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikūjati: vikūjati(kri)
ဝိကူဇတိ(ႀကိ)
«vi+kūja+a+ti.dhātvattha.vikūjati-saṃ.»
[ဝိ+ကူဇ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝိကူဇတိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikūjati:[vi + kūj + a] chirps; warbles; coos; sings.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikūjati,[vi+kūjati] to sing (like a bird),warble,chirp,coo PvA.189 (=upanadati).-- ppr.med.vikūjamāna Vin.IV,15; J.V,12.(Page 613)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vikūjati:To chirp,warble
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKŪJATI:(vi+kūj+a) kêu chíp chíp,kêu cu cu,hót,hót líu lo [aor] vikūji [pp] --jita
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikūjati:ဝိကူဇတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ကူဇ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝိကူဇတိ-သံ။]
အသံျပဳ၏၊ ျမည္-တြန္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikūjati:ဝိ-ကူဇတိ (ဝိ√ကူဇ္)
တြန္ျမည္၏။ တြန္ျမဴး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,