Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikāra:m.[<vikaroti] 変化,変調,ゆがみ,混乱.-rūpa変化色.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikāra,【陽】 改變,變更,復原,擾亂,畸形,質量。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikāra,【陽】改變,變更,復原,擾亂,畸形,特質。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikāra: vikāra(pu)
ဝိကာရ(ပု)
«vi+kāra.rū.684-.»
[ဝိ+ကာရ။ ႐ူ။၆၈၄-ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikāra: vikāra(pu)
ဝိကာရ(ပု)
«vi+kara+ṇa.vikaraṇaṃaññathā bhavananti vikāro.ṭī.765.vikāra-saṃ.viāra-prā.viāra,vikāra-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကရ+ဏ။ ဝိကရဏံအညထာ ဘဝနႏၲိ ဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၅။ဝိကာရ-သံ။ ဝိအာရ-ျပာ။ ဝိအာရ၊ ဝိကာရ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikāra:[m.] change; alteration; reversion; disturbance; deformity; quality.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikāra,[fr.vi+kṛ] 1.change,alteration,in mahā° great change Vism.366,367 (of two kinds:anupādiṇṇa & upādiṇṇa,or primary & secondary,i.e.the first caused by kappa-vuṭṭhāna,the second by dhātu-kkhobha); KhA 107 (vaṇṇa°).-- 2.distortion,reversion,contortion,in var.connections,as kucchi° stomach-ache Vin.I,301; bhamuka° frowning DhA.IV,90; raukha° grimace,contortion of the face,J.II,448; PvA.123; hattha° hand-figuring,signs with the hand,gesture Vin.I,157 (+hattha-vilaṅghaka)=M.I,207 (reads vilaṅgaka); Vin.V,163 (with other similaṛ gestures); J.IV,491; V,287; VI,400,489.-- Kern.Toev.s.v.vikāra is hardly correct in translating hattha-vikārena at Vin.I,157 by “eigenhandig,” i.e.with his own hand.It has to be combd with hattha-vilaṅghakena.-- 3.perturbation,disturbance,inconvenience,deformity Vin.I,271,272 (°ṁ sallakkheti observe the uneasiness); Miln.224 (tāvataka v.temporary inconvenience),254 (°vipphāra disturbing influence); SnA 189 (bhūta° natural blemish).-- 4.constitution,property,quality (cp.Cpd.1572,1681) Vism.449 (rūpa° material quality); VvA.10 (so correct under maya in P.D.vol.III,p.147).-- 5.deception,fraud PvA.211 (=nikati).-- Cp.nibbikāra.(Page 612)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKĀRA:[m] thay đổi,sửa đổi,đổi lại,sự khuấy rối,khả năng,phẩm hạnh,sự thay đổi hình dạng,biến hình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikāra:ဝိကာရ(ပု)
[ဝိ+ကရ+ဏ။ ဝိကရဏံအညထာ ဘဝနႏၲိ ဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၅။ဝိကာရ-သံ။ ဝိအာရ-ျပာ။ ဝိအာရ၊ ဝိကာရ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေဖာက္ျပန္-ပ်က္စီးျခင္း။ (၂) အကၡရာတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အကၡရာ ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ (၃) ေကာက္က်စ္စဉ္းလဲျခင္း။ (၄) (ေရႊ-ေငြ) အထည္ပစၥည္း။ (၅) (လက္-ေျခ-မ်က္ႏွာ-တို႔၏) ေဖာက္ျပန္ေသာ-အမူအရာ-အျခင္းအရာ၊ အမွတ္နိမိတ္။ (၆) ဝိကာရ႐ုပ္ ၅-ခု။ (၇) တိမ္းပါး-ခြၽတ္ေခ်ာ္-ေျပာင္းျပန္ျဖစ္-ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikāra:ဝိကာရ(ပု)
[ဝိ+ကာရ။ ႐ူ။၆၈၄-ၾကည့္။]
ဝိ-သဒၵါ၊ ဝိ-အကၡရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikāra:ဝိ-ကာရ (ပ) (ဝိ√ကရ္+ဏ)
ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ ပ်က္ျခင္း။ အထူးျပဳျခင္း။ ႐ူပႏၲရသို႔ ေရာက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,