Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vikāla:m.非時,午後.-bhojana 非時食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vikāla,【陽】 錯誤的時間,午後和夜晚。 ~bhojana,【中】 在午後和晚上吃食物。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vikāla,【陽】錯誤的時間,午後和夜晚。vikālabhojana,【中】非時食(在午後和晚上吃食物)。Pāci.IV,166.︰Vikālo nāma majjhanhike vītivatte yāva aruṇuggamanā.(非時︰已過中午,到(隔日)天亮)。)KhA.36:vikālabhojananti majjhanhikavītikkame bhojanaṁ.(非時食:超過正午吃食。) KhA.35︰vikālabhojanassa cattāri aṅgāni-- (1)vikālo,(2)yāvakālikaṁ,(3)ajjhoharaṇaṁ,(4)anummattakatāti.( (非時食有四條件︰1.非時,2.時藥(一般食物),3.吞咽,4.未瘋狂)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vikāla: vikāla(pu,na)
ဝိကာလ(ပု၊န)
«vi+kāla.vigato kālo vikālo.vi,ṭṭha,3.98.kaṅkhā,ṭī,.388.viruddho kālo vikālo.kotthubha.vikāla-saṃ.viāla-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကာလ။ ဝိဂေတာ ကာေလာ ဝိကာေလာ။ ဝိ၊႒၊၃။၉၈။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၃၈၈။ ဝိ႐ုေဒၶါ ကာေလာ ဝိကာေလာ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိကာလ-သံ။ ဝိအာလ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vikāla,(m.),the wrong time; afternoon and the night.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vikāla,[vi+kāla] “wrong time,” i.e.not the proper time,which usually means “afternoon” or “evening,” and therefore often “too late.” -- Vin.IV,274 (=time from sunset to sunrise); J.V,131 (ajja vikālo to-day it is too late); VvA.230 (id.).-- Loc.vikāle (opp.kāle) as adv.meaning:(1) at the wrong time Vin.I,200; Sn.386; PvA.12.-- (2) too late Vv 84 (=akāle VvA.337); DhA.I,356; IV,69.-- (3) very late (at night) J.V,458.

--bhojana taking a meal at the wrong time,i,e.in the afternoon Vin.I,83; D.I,5; A.I,212; II,209; Sn.400; DA.I,77.(Page 612)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIKĀLA:[m] sái giờ (là quá ngọ đến sáng mai) --bhojana [nt] ăn sái giờ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vikāla:tạm dịch là lúc phi thời (vigato kālo),thuật ngữ để gọi thời gian sau bữa ăn trưa của tăng ni kéo dài đến sáng hôm sau trong thời gian này tăng ni không được ăn thêm bất cứ thực phẩm gì thậm chí tăng ni cũng không được tùy tiện đi vào khu dân cư sau giờ ngọ khi chưa báo trước cho bạn tu hay biết tội ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vikāla:ဝိကာလ(ပု၊န)
[ဝိ+ကာလ။ ဝိဂေတာ ကာေလာ ဝိကာေလာ။ ဝိ၊႒၊၃။၉၈။ ကခၤါ၊ဋီ၊သစ္။၃၈၈။ ဝိ႐ုေဒၶါ ကာေလာ ဝိကာေလာ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိကာလ-သံ။ ဝိအာလ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေနမြန္းလြဲေသာအခါ-(က) မြန္းတည့္ၿပီးသည္မွ ေနဝင္ခ်ိန္အထိ။ (ခ) မြန္းတည့္ၿပီးသည္မွ ေနာက္တစ္ေန႔ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္အထိ။ (၂) ေနဝင္ေသာအခါ၊ အခါမဲ့ ညဉ့္အခ်ိန္။ (၃) ေနာက္က်ေသာအခ်ိန္။ (န) (၄) ဝိကာလေဘာဇနသုတ္။ (၅) ဝိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vikāla:ဝိ-ကာလ (တိ)
အခါလြန္သည္။ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္သည္။
ဝိကာေလ၊ အခါမဟုတ္သည္၌။ မြန္းလြဲေသာအခါ၌။ ေနလြဲၿပီးအခါ၌။ဝိကာလပၸစၥယာ၊ ေနလြဲျခင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,