Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijju:f.[Sk.vidyut] 電光,雷光.-uppāda 電光.-ūpama-citta 電光喻心.-māli電光.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijju,vijjuta,vijjullatā,【陰】 閃電。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijju,vijjuta,vijjullatā,【陰】閃電。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijju: vijju(thī)
ဝိဇၨဳ(ထီ)
«vi+ju+kvi.nīti,dhātu.42.virūpaṃ hutvā javatīti vijju.ṭī.42.virūpaṃ hutvā javatīti vijju.ṭī.47-8.(sī,ṭī,,1.193).visesena jotateti vijju.kotthubha.vi-saṃ.vijju-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဇု+ကြိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၄၂။ ဝိ႐ူပံ ဟုတြာ ဇဝတီတိ ဝိဇၨဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၂။ ဝိ႐ူပံ ဟုတြာ ဇဝတီတိ ဝိဇၨဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၇-၈။ (သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၁၉၃)။ ဝိေသေသန ေဇာတေတတိ ဝိဇၨဳ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိဒ်ဳတ္-သံ။ ဝိဇၨဳ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijju:[f.] a lightning.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijju,& vijjutā (f.) [cp.Vedic vidyut; fr.vi+dyut:see juti] lightning.-- (a) vijju:S.I,100 (°māli); A.I,124 (°ūpamacitta); J.V,322 (°vaṇṇin); Pug.30; Miln.22 (°jāla); VvA.12; Sdhp.244,598.-- (b) vijjutā:Th.1,1167; J.II,217.-- On similes with v.see J.P.T.S.1907,136.-- Cp.next.(Page 618)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vijju:and (vijjutā) Lightning
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJJU:=VIJJUTĀ,VIJJULLATĀ [f]trời chớp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijju:ဝိဇၨဳ(ထီ)
[ဝိ+ဇု+ကြိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၄၂။ ဝိ႐ူပံ ဟုတြာ ဇဝတီတိ ဝိဇၨဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၂။ ဝိ႐ူပံ ဟုတြာ ဇဝတီတိ ဝိဇၨဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၇-၈။ (သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၁၉၃)။ ဝိေသေသန ေဇာတေတတိ ဝိဇၨဳ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိဒ်ဳတ္-သံ။ ဝိဇၨဳ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) လွ်ပ္စစ္။ (၂)လွ်ပ္စစ္ႏြယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijju:ဝိဇၨဳ (ဣ) (ဝိ√ဇုတ္)
လွ်ပ္စစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,