Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijjhati:[Sk.vidhyati,vidhyate vyadh] 射る,貫く,貫通す; 射られる,賞かれる.fut.vijjhissati; ger.vijjhitvā,viddhā; inf.vijjhituṃ; pp.viddha; ppr.vijjhamāna; grd.viddheyya; caus.vijjheti,vedheti; pp.vedhita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijjhati,(vidh + ya),射擊,刺穿,穿透。 【過】 vijjhi。 【過分】 viddha。 【現分】 ~jhanta,~jhamāna。 【獨】 ~jhitvā,vijjhiya。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijjhati,(vidh(梵vyadh)+ya),射擊,刺穿,穿透。【過】vijjhi。【過分】viddha。【現分】vijjhanta,vijjhamāna,。【獨】vijjhitvā,vijjhiya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijjhati: vijjhati(kri)
ဝိဇၩတိ(ႀကိ)
«vidha+ya+ti.nīti,dhātu.231.vijjhati-sakkatapiṭaka.vidhyati-saṃ.vijjhai-prā.»
[ဝိဓ+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၁။ ဝိဇၩတိ-သကၠတပိဋက။ ဝိဓ်တိ-သံ။ ဝိဇၩဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijjhati:[vidh + ya] shoots; pierces; perforates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijjhati,[vyadh] to pierce,perforate; to shoot with an arrow; to strike,hit,split; fut.°issati J.IV,272; inf.°ituṁ ibid.; ger.°itvā Vin.II,150; J.I,201 (boring through timber); SnA 505 (kilese); PvA.155; & viddhā J.VI,77.-- Pass.vijjhati:ger.°itvā having been hit J.III,323; ppr.vijjhamāna PvA.107; grd.viddheyya J.VI,77.-- pp.viddha.-- Caus.vijjheti J.I,45 (sūlehi vijjhayanto); and vedheti to cause to be pierced J.VI,453 (fut.vedhayissati).-- pp.vedhita.(Page 618)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vijjhati:To pierce,perforate; to strike,hit,break throught; to hurt,wound; to shoot with an arrow
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJJHATI:(vidh+ya) bắn,đâm thủng,đục xoi lủn lỗ [aor] vijjhi [pp] viddha [prp] jhanta --jhamāna [abs] --jhitvā,vijjhiya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijjhati:ဝိဇၩတိ(ႀကိ)
[ဝိဓ+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၁။ ဝိဇၩတိ-သကၠတပိဋက။ ဝိဓ်တိ-သံ။ ဝိဇၩဣ-ျပာ။]
(၁) ထိုး-ပစ္-၏၊ (ထိုး၏။ ဝိ၊၁။၉၄။ သ်-စသည္)။ (၂) ထြင္း-ေဖာက္၏။ (၃) ထိုး-စူး-၏။ (၄) ထိုး-ခုတ္-လွီး-၏။ (၅) ေဖာက္ခြဲ- (အႂကြင္းမဲ့) ျဖတ္-၏။ (၆) ဖ်က္ဆီး-ပယ္-၏။ (၁) ပစ္၏။ (ထိုး၏။ ဝိ၊၁။၉၄။ သ်-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijjhati:ဝိဇၩတိ (√ဝိဓ္)
ထိုး၏။ ထိုးပစ္၏။ ထိုးခုတ္၏။ မွန္ေအာင္ ပစ္၏။ ထိုးေဖာက္၏။ လွ်ိဳ၏။ ထြင္း၏။ စူး၏၊
ဧကံ မိဂံ ဝိဇၩိတြာ အာေနသိ၊ တစ္ခုေသာ သမင္ကို ပစ္၍ ေဆာင္၏။ဝါတာ ဝိဇၩႏၲိ၊ ေလတို႔သည္ ထိုးကုန္၏။ ပါေသ ဝိဇၩိတြာ၊ နဖားကို ထြင္း၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,