Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijjhāyati:[vi-jhāyati ] 絶滅す,消える.imper.vijjhāyatu; fut.vijjhāyissati; caus.vijjhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijjhāyati,(vi + jhe + a),被熄滅。 【過】 ~āyi。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijjhāyati,(vi+jhāyati2) ,被熄滅(to be extinguished,to go out (of fire)。【過】vijjhāyi。imper.vijjhāyatu & fut.vijjhāyissati。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijjhāyati: vijjhāyati(kri)
ဝိဇၩာယတိ(ႀကိ)
«vi+cye+a+ti»
[ဝိ+ေစ်+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijjhāyati:[vi + jhe + a] to be extinguished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijjhāyati,[vi+jhāyati2] to be extinguished,to go out (of fire) Vin.I,31 (imper.°āyatu & fut.°āyissati); DhA.I,21 (akkhīni dīpa-sikhā viya vijjhāyiṁsu).(Page 618)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vijjhāyati:To burn out,go out,be extinguished
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJJHĀYATI:(vi+jhe+a) bị thủ tiêu,bị dập tắt [aor] --āyi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijjhāyati:ဝိဇၩာယတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ေစ်+အ+တိ]
(၁) ၿငိမ္း၏။ (၂) ကြယ္-ကြယ္ေပ်ာက္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijjhāyati:ဝိ-ဇၩာယတိ (ဝိ√ဈာ)
ၿငိမ္း၏။ မီးၿငိမ္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,