Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijjati:[vindati の pass.Sk.vidyate] 見出される,知られる,存在す.pr.( 3pl.) vijjare; aor.vijjittha,vijjiṃsu; ppr.vijjamāna.cf.vindati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijjati,(vid + ya),存在,被發現。 【現分】 vijjanta,vijjamāna。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijjati,(vid+ya),存在,被發現。【現分】vijjanta,vijjamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijjati: vijjati(kamma,kri)
ဝိဇၨတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
«vida+ya+te.nīti,dhātu.1va3,215.»
[ဝိဒ+ယ+ေတ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁ဝ၃၊ ၂၁၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijjati: vijjati(kri)
ဝိဇၨတိ(ႀကိ)
«vida+ya+ti.nīti,dhātu.227.vidyate-saṃ.vijjai-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိဒ+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၂၇။ ဝိဒ်ေတ-သံ။ ဝိဇၨဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijjati:[vid + ya] exists; to be found.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijjati,vijjamāna etc.:see vindati.(Page 617)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJJATI:(vid+ya) còn tồn tại,có thể tìm kiếm được [prp] vijjanta,vijjamāna
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vijjati:xẩy ra,xuất hiện,hiện hữu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijjati:ဝိဇၨတိ(ႀကိ)
[ဝိဒ+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၂၇။ ဝိဒ်ေတ-သံ။ ဝိဇၨဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ရွိ-ထင္ရွားရွိ-၏။ (၂) ရ၏။ (၃) ထင္စြာျပဳ၏။ (၄) ျဖစ္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijjati:ဝိဇၨတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[ဝိဒ+ယ+ေတ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁ဝ၃၊ ၂၁၅။]
(၁) သိအပ္၏။ (၂) ရအပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijjati:ဝိဇၨတိ (√ဝိဒ္)
ထင္ရွား ရွိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,