Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijjantarikā:f.[vijju-antarikā] 電光の中間.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijjantarikā,【陰】 閃電之間隔。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijjantarikā,【陰】閃電之間隔。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijjantarikā: vijjantarikā(thī)
ဝိဇၨႏၲရိကာ(ထီ)
«vijju+antarikā»
[ဝိဇၨဳ+အႏၲရိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijjantarikā:[f.] an interval of lightning.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijjantarikā,(f.) is not clear; according to Kern,Toev.s.v.=vīthi+antarikā [a very bold assumption:vīthy° contracted to vijj°!],i.e.space in between two streets or midstreet M.I,448; A.I,124.Neumann (Mittl.Slg.II.182) translates “Rinnstein” (i.e.gutter).Under antarikā we have given the trsln “interval of lightning,” thus taking it as vijju+antarikā.Quoted DA.I,34.(Page 617)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJJANTARIKĀ:[f] trong khoảng chớp nhoáng,trời chớp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vijjantarikā:có ánh chớp sáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijjantarikā:ဝိဇၨႏၲရိကာ(ထီ)
[ဝိဇၨဳ+အႏၲရိကာ]
လွ်ပ္စစ္၏-ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ျပက္-လက္-ျဖစ္ရာ-ခဏ-အခိုက္အတန္႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijjantarikā:ဝိဇၨႏၲရိကာ (ဣ) (ဝိဇၨဳ+အႏၲရိကာ)
လွ်ပ္ေရာင္ျဖစ္ခိုက္။ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေသာအခါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,