Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijitāvī,【陽】 勝利。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijitāvī,【陽】勝利。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijitāvī: vijitāvī(ti)
ဝိဇိတာဝီ(တိ)
«vi+ji+tāvī.ka.555.rū.612.visesena kilesakhandha-mārādayo māre jitavāni vijitāvī.apa,ṭṭha,2.91.(-dī,ṭṭha.1.222.ma,ṭṭha,3.251).thī-nitea vijitāvinī.vijitā-sakkatapiṭaka.»
[ဝိ+ဇိ+တာဝီ။ ကစၥည္း။ ၅၅၅။ ႐ူ။၆၁၂။ ဝိေသေသန ကိေလသခႏၶ-မာရာဒေယာ မာေရ ဇိတဝါနိ ဝိဇိတာဝီ။ အပ၊ ႒၊၂။၉၁။ (-ဒီ၊႒။၁။၂၂၂။မ၊႒၊၃။၂၅၁)။ ထီ-၌ ဝိဇိတာဝိနီ။ ဝိဇိတာဝိန္-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijitāvī:[m.] victorious.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vijitāvī:1.Vijitāvī.A khattiya in the time of Kondañña Buddha.He lived in the city of Candavatī,but,after hearing the Buddha preach,he renounced household life and became a monk.BuA.111; Bu.iii.9; J.i.30.

2.Vijitāvī. A khattiya,of Arimanda city.He was the Bodhisatta in the time of Phussa Buddha.He later joined the Order and became an eminent monk.BuA.194; Bu.xix.7; J.i.40.

3.Vijitāvī.One of the palaces occupied by Nārada Buddha in his last lay life.BuA.i.151; but see Nārada.

4.Vijitāvī. A Burmese author of Vijitapura (Panyā); he wrote a Kaccāyanavannanā on the Sandhikappa and the Vācakopadesa.Sās.p.90; Bode,op.cit.46.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vijitāvī:Victorious
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJITĀVĪ:[3] sự thắng trận,chiến thắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijitāvī:ဝိဇိတာဝီ(တိ)
[ဝိ+ဇိ+တာဝီ။ ကစၥည္း။ ၅၅၅။ ႐ူ။၆၁၂။ ဝိေသေသန ကိေလသခႏၶ-မာရာဒေယာ မာေရ ဇိတဝါနိ ဝိဇိတာဝီ။ အပ၊ ႒၊၂။၉၁။ (-ဒီ၊႒။၁။၂၂၂။မ၊႒၊၃။၂၅၁)။ ထီ-၌ ဝိဇိတာဝိနီ။ ဝိဇိတာဝိန္-သကၠတပိဋက။]
(၁) (ရန္သူတို႔ကို) ေအာင္-ႏိုင္-လႊမ္းမိုး-ႏွိမ္နင္း-ၿပီးေသာ (က) ပေဒသရာဇ္မင္း။ (ခ) စၾကဝေတးမင္း။ (၂) (ကိေလသာရန္သူတို႔ကို) ေအာင္ႏိုင္-လႊမ္းမိုး-ႏွိမ္နင္း-ၿပီးေသာ- (က) ဘုရား။ (ခ) ရဟႏၲာ။ (၃) ဝိဇိတာဝီအမည္ရွိေသာ စၾကဝေတးမင္း။ (၄) ဝိဇိတာဝီအမည္ရွိေသာ ပေဒသရာဇ္မင္း။ (၅) ဝိဇိတာဝီအမည္ရွိေသာ ျပာသာဒ္။ (၆) ဝိဇိတာဝီအမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijitāvī:ဝိဇိတာဝီ (တိ)
ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ ရန္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,