Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijāyati:[Sk.vijāyate<jan] 産む,生む,出産す.aor.vijāyi; ger.vijāyitvā,vijāyitvāna; pp.vijāta; caus.vijāyāpeti 生ませる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijāyati,(vi + jan + ya),產生,生產(生孩子)。【 過】 vijāyi。【 獨】 vijāyitvā。(p287)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijāyati,(vi+jan+ya),產生,生產(生孩子)。【過】vijāyi。【獨】vijāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijāyati: vijāyati(kri)
ဝိဇာယတိ(ႀကိ)
«vi+janī+(jana)+ya+ti.nīti,dhātu.233.ka.585.nīti,sutta.1va64.dhā na- ā-pru.vijāyate-saṃ.viyāyai-prā.»
[ဝိ+ဇနီ+(ဇန)+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၃။ ကစၥည္း။ ၅၈၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁ဝ၆၄။ ဓာတြန္ န-ကို အာ-ျပဳ။ ဝိဇာယေတ-သံ။ ဝိယာယဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijāyati,(vi + jan + ya),brings forth; gives birth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijāyati,[vi+jāyati] to bring forth,to bear,to give birth to Sdhp.133; aor.vijāyi VvA.220; PvA.82 (puttaṁ); ger.vijāyitvā Mhvs 5,43 (puttaṁ); and vijāyitvāna Pv.I,63.-- pp.vijāta.-- Caus.II.vijāyāpeti to cause to bring forth J.VI,340.(Page 617)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vijāyati:To bring forth young
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJĀYATI:(vi+jan+ya) mang lại,sanh con [aor] vijāhi [abs] vijāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijāyati:ဝိဇာယတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဇနီ+(ဇန)+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၃။ ကစၥည္း။ ၅၈၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁ဝ၆၄။ ဓာတြန္ န-ကို အာ-ျပဳ။ ဝိဇာယေတ-သံ။ ဝိယာယဣ-ျပာ။]
(၁) (က) ေမြးဖြား-ဖြားျမင္-၏။ (ခ) ျဖစ္ေစ၏။ (၂) (အဥတို႔ကို) ဥ၏။ (၃) အပင္ေပါက္-စည္ပင္ေပါက္ေရာက္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijāyati:ဝိဇာယတိ (ဝိ√ဇန္)
ဖြားျမင္၏။
ပုတၱံ ဝိဇာယိ၊ သားကို ဖြား၏။ အ႑ာနိ ဝိဇာယိ၊ အဥတို႔ကို ဥ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,