Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijānana:n.[vi-jāna-na] 識知,了別.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijānana,【中】 知識,識別(p287)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijānana,【中】知識,識別。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijānana: vijānana(na)
ဝိဇာနန(န)
«vijānana+tta.4.123.»
[ဝိဇာနန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijānana: vijānana(thī,na)
ဝိဇာနန(ထီ၊န)
«vi+ñā+nā+yu.ñā avabodhane.vi+ñā+yu.ka.641.vijāna-saṃ.vijānana-sakkatapiṭaka.viāṇaṇa-prā.»
[ဝိ+ဉာ+နာ+ယု။ ဉာ အဝေဗာဓေန။ ဝိ+ဉာ+ယု။ ကစၥည္း။ ၆၄၁။ ဝိဇာန-သံ။ ဝိဇာနန-သကၠတပိဋက။ ဝိအာဏဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijānana:[nt.] knowledge; recognition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijānana,(nt.) [the diæretic form of Sk.vijñāna:cp.jānana=ñāṇa] recognition,knowing,knowledge,discrimination Vian 452; DhsA.141.(Page 617)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJĀNANA:[nt] sự hiểu biết,sự nhận thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijānana:ဝိဇာနန(ထီ၊န)
[ဝိ+ဉာ+နာ+ယု။ ဉာ အဝေဗာဓေန။ ဝိ+ဉာ+ယု။ ကစၥည္း။ ၆၄၁။ ဝိဇာန-သံ။ ဝိဇာနန-သကၠတပိဋက။ ဝိအာဏဏ-ျပာ။]
(၁) အထူးသိျခင္း၊ အာ႐ုံကို ရျခင္း။ (၂) အထူးသိရာ (အရပ္,ဌာန)။ (၃) စိတ္။ (တိ) (၄) သိ-အထူးအားျဖင့္ သိ-တတ္ေသာ။ (၂) ဝိဇာနနကာလ-ၾကည့္။ (တိ) (၄) ဝိဇာနန႒-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijānana:ဝိဇာနန(န)
[ဝိဇာနန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
သိ-အထူးသျဖင့္သိ-တတ္သည္၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijānana:ဝိ-ဇာနန (န) (ဝိ√ဉာ+ယု)
သိျခင္း။ သိမွတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,