Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijānāti:[〃 vi-jñā] 了知す,了別す,識知す.imper.vijāna,vijānāhi; opt.vijaññaṃ,vijāniyaṃ,vijaññā; fut.viññissati; aor.vijāniṃsu; ger.vijāniya,viññāya; inf.viññātuṃ; grd.viññātabba,viññeyya; ppr.vijānanta,vijānaṃ,vijānatā,vijānataṃ; pp.viññāta; pass.viññāyati 知られる.caus.viññāpeti 知らしめる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijānāti,(vi + ñā + na,ñā 被改成 jā),知道,明白,感覺,認可。 【過】vijāni。 【過分】 viññāta。 【現分】 ~nanta。 【潛】 ~nitabba。 【獨】~nitvā,vijāniya。 【不】 ~nituŋ。(p287)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijānāti,(vi+ñā+na,ñā 被改成 jā),了知,明白,感覺,認可。vijānāti(了別、了知)與pajānāti(慧)同義。(M.43./293.)【過】vijāni。【過分】viññāta。【現分】vijānanta。【義】vijānitabba。【獨】vijānitvā,vijāniya。【不】vijānituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijānāti: vijānāti(kri)
ဝိဇာနာတိ(ႀကိ)
«vi+ñā+nā+ti.nīti,dhatu.249.vijānāti-saṃ.viyāṇai-prā.viāṇai,viyāṇai-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဉာ+နာ+တိ။ နီတိ၊ ဓတု။ ၂၄၉။ ဝိဇာနာတိ-သံ။ ဝိယာဏဣ-ျပာ။ ဝိအာဏဣ၊ ဝိယာဏဣ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijānāti:[vi + ñā + nā; ñā is changed to jā] knows; understands; perceives; recognizes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijānāti,[vi+jñā] to have discriminative (dis=vi°) knowledge,to recognize,apprehend,ascertain,to become aware of,to understand,notice,perceive,distinguish,learn,know Sn.93 sq.763; Dh.64,65; Nd1 442.See also viññāṇa 2a.-- imper.2nd sg.vijāna Sn.1091 (=ājāna Nd2 565b); Pv IV.55 (=vijānāhi PvA.260); ppr.vijānanto Sn.656,953; Pv IV.188; PvA.41; and vijānaṁ neg.a° ignorant Dh.38,60; It.103.Pot.1st sg.(poet.) vijaññaṁ J.III,360 (=vijāneyyaṁ C.); Sn.1065,1090,1097 (=jāneyyaṁ Nd2 565a); & vijāniyaṁ Vv 415 (paṭivijjhiṁ C.); 3rd sg.vijañña Sn.253,316,967 (cp.Nd1 489).-- ger.vijāniya Mhvs 8,16; viññāya Sn.232; & viññitvā Vin.IV,264.-- aor.(3rd pl.) vijāniṁsu Mhvs 10,18.-- Pass.viññāyati PvA.197; fut.viññissati Th.1,703.-- inf.viññātuṁ S.III,134.-- grd.viññātabba (to be understood) VbhA.46; & viññeyya (q.v.).-- pp.viññāta.-- Caus.II.viññāpeti (q.v.).(Page 617)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vijānāti:To discern,distinguish,be wise,perceive,learn,understand,know exactly,find out,ascertain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJĀNĀTI:(vi+nā+nā) hiểu biết,thông thấu,nhìn nhận,hiểu rõ [aor] vijāni [pp] viññāta [prp] --nanta [ptp] --nitabba [abs] --nitvā,vijāniya [inf] --nituṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijānāti:ဝိဇာနာတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဉာ+နာ+တိ။ နီတိ၊ ဓတု။ ၂၄၉။ ဝိဇာနာတိ-သံ။ ဝိယာဏဣ-ျပာ။ ဝိအာဏဣ၊ ဝိယာဏဣ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ပိုင္းျခားအပ္ေသာ အာ႐ုံကို ရသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ သိ၏။ (၂) သိ၏။ (၃) ထိုးထြင္း၍သိ၏။ (၄) အထူးထူး အျပားျပား မ်ားစြာသိ၏။ (၅) ေကာင္းစြာသိ၏။ (၃) ဝိဇာေနယ် (၂)-ၾကည့္။ (၄) ဝိဇာေနယ်ာမ-ၾကည့္။ (၅) ဝိဇာနိယ (ေထရ၊႒၊၁။၂၃ဝ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijānāti:ဝိ-ဇာနာတိ (ဝိ√ဉာ)
သိ၏။ အထူးသျဖင့္ သိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,