Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viheṭheti:[vi-hīḍ,-heḷ] 圧迫す,困らす,害す.pass.viheṭhiyati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viheṭheti,(vi + heṭh + e),惱怒,帶入困境。 【過】 ~esi。 【過分】 ~ṭhita。【現分】 ṭhenta。 【獨】 ~ṭhetvā。(p302)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viheṭheti,(vi+heṭh +e),惱怒,帶入困境。【過】viheṭhesi。【過分】viheṭhita。【現分】viheṭhenta。【獨】viheṭhetvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viheṭheti:[vi + heṭh + e] vexes; brings into difficulties.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viheṭheti,[vi+heṭheti,of hīḍ or heḷ to be hostile.Same in BSk.e.g.MVastu III,360,Divy 42,145 etc.] to oppress,to bring into difficulties,to vex,annoy,plague,hurt D.I,116,135; II,12; Sn.35; J.I,187; II,267; IV,375; Miln.6,14; DhA 191; VvA.69 (Pass.°iyamāna).(Page 643)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viheṭheti:To annoy,barass,hurt
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIHEṬHETI:(vi+heṭh+e) đem lại sự khó khăn,chọc tức,làm phiền [aor] --esi [pp] --thita [prp] --ṭhenta [abs] ṭhetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viheṭheti:nhiểu hại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viheṭheti:ဝိ-ေဟေဌတိ ဝိ-ေဟဌယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,