Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viheṭhaka:viheṭhanaka a.[<viheṭheti] 加害する,圧迫する,困らせる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viheṭhaka,【形】 厭煩的,壓抑的,令人感到懊惱的。 ~jātika,【形】 有騷擾的習慣。(p302)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viheṭhaka,【形】厭煩的,壓抑的,令人感到懊惱的。viheṭhakajātika,【形】惱害,有騷擾的習慣。sattānaṁ viheṭhakajātiko hoti,pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā﹐或用手、用土塊、或用棒、或用刀,惱害諸有情。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viheṭhaka:[adj.] harassing; oppressing; annoying.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viheṭhaka,(adj.) [fr.viheṭheti] harassing,oppressing,annoying J.I,504; V,143; Sdhp.89.Neg.a° see sep.(Page 643)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIHEṬHAKA:[a] sự áp bức,sự quấy rầy,sự làm phiền --jātika [a] có thói quen hay làm phiền phức,quấy rầy
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viheṭhaka:ဝိ-ေဟဌက (တိ)
ညႇဥ္းဆဲတတ္သည္။ ႏွိပ္စက္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,