Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viharati:[vi-hṛ] 住す,居住す.aor.vihāsi,vihiṃsu; fut.viharissati,vihissati,vihessati,vihāhisi,vihassaṃ (1sg.).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viharati,(vi + har + a),生活,遵守,居住,逗留。【過】 vihari。 【現分】viharanta,~ramāna。【獨】 viharitvā。(p301)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viharati,(vi+har運送+a),生活,遵守,居住,逗留。【過】vihari。【現分】viharanta,viharamāna。【獨】viharitvā。SA.1.1./I,13.︰Viharatīti avisesena iriyāpathadibbabrahma-ariyavihāresu aññataravihārasamaṅgīparidīpanametaṁ.Idha pana ṭhānagamananisajjāsayanappabhedesu iriyāpathesu aññatara-iriyāpathasamāyogaparidīpanaṁ tena ṭhitopi gacchantopi nisinnopi sayānopi Bhagavā viharaticceva veditabbo.So hi ekaṁ iriyāpathabādhanaṁ aññena iriyāpathena vicchinditvā aparipatantaṁ attabhāvaṁ harati pavatteti,tasmā “viharatī”ti vuccati.(住︰非殊勝的威儀住(姿勢住)、天住、梵住、聖住,這是解釋具有某一種住。然而在這裏是指站、去、坐、臥,世尊站著、走著、坐著或臥著的經歷,他做某一姿勢,又改變成某一姿勢,不改變(姿勢),或繼續轉變,因此被稱為「住」(vihāra)。) 《一切善見律毘婆沙》:「遊者,有四,何謂為四?一者行,二者住,三者坐,四者臥,以此四法,是名遊。」(T24.759.2) Vibha.512.︰“Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati viharati,tena vuccati viharatī”ti (住︰移動、轉動、保持、使繼續、使持續、行、住,因此被稱為「住」。).
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
viharati: 居住、住【〔字面〕去除(不凈染汙)】
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viharati:[vi + har + a] lives; abides; dwells; sojourns.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viharati,[vi+harati] to stay,abide,dwell,sojourn (in a certain place); in general:to be,to live; appld:to behave,lead a life (as such expld with “iriyati” at Vism.16).Synonyms are given at Vbh.194 with iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati; cp.VbhA.262.‹-› See e.g.D.I,251; Sn.136,301,925; Pug.68; DhsA.168; DA.I,70,132; PvA.22,67,78.-- Special Forms:aor.3rd sg.vihāsi Sn.p.16; Pv.II,960; Mhvs 5,233; PvA.54,121; 3rd pl.vihiṁsu Th.1,925,& vihaṁsu A.II,21; fut.viharissati A.III,70; vihessati Th.1,257; vihissati Th.2,181; and vihāhisi J.I,298 (doubtful reading!),where C.expls as “vijahissati,parihāyissati”; with phrase sukhaṁ vihāhisi cp.dukkhaṁ viharati at A.I,95,and see also vihāhesi.-- pp.not found.(Page 642)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viharati:To dwell,sojourn,live
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIHARATI:(vi+har+a) ở,cư ngụ,lưu trú,tạm ngụ [aor] vihari [prp] viharanta,--ramāna [abs]viharitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viharati:an trú,trú ngụ,trú ở,sống theo,sinh hoạt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viharati:ဝိ-ဟရတိ (ဝိ√ဟရ္)
ဣရိယာပုထ္ေလးပါးကို ေဆာင္၏။ သီတင္းသံုး၏။ က်င့္၏။ ေန၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,