Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vihārika,vihārī,【形】 (在【合】中) 停留的,逗留的,在某種情況中的。(p302)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vihārika,vihārī,【形】(在【合】中)停留的,逗留的,在某種情況中的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vihārika:[adj.] (in cpds.),staying or sojourning; being in such and such a condition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vihārika,(adj.)=vihārin; in saddhi° co-resident A.III,70.(Page 643)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIHĀRIKA:vihārī [a] đang ở,đang cư ngụ,đang trong tình trạng như vậy
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vihārika:ဝိဟာရိက (တိ)
ေနေသာ။
သဒၶိဝိဟာရိက၊ အတူေနေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,