Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vighāta:m.[vi-ghāta] 破壊,殺戮; 困惑,悩害; 反論,反対.-pakkhika 悩害にくみする.-bhūmi 悩害破壊地.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vighāta,【陽】 破壞,苦惱,惱怒,煩惱。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vighāta,(vi+ghata),【陽】1.破壞,屠殺(destruction,killing,slaughter)。2.惱怒,煩惱(distress,annoyance,upset of mind,trouble,vexation)。3.反對(opposition)。vighātapakkhiyaṁ,煩惱的成分。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vighāta: vighāta(ti)
ဝိဃာတ(တိ)
«vighāta+ṇa»
[ဝိဃာတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vighāta: vighāta(pu)
ဝိဃာတ(ပု)
«vi+hana+ṇa.ka.591.rū544.nirutti.786.vihanati bādhatīti vighāto.ma,ṭī,3.22.(saṃ,ṭī,2.428.a,ṭī,2.18va).vihaññati cittaṃ etenāti vighāto.ma,ṭī,2.7va.vihaññanaṃ vighāto.nirutti.786.vighāta-saṃ.vighāya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဟန+ဏ။ကစၥည္း။၅၉၁။႐ူ၅၄၄။နိ႐ုတၱိ။၇၈၆။ ဝိဟနတိ ဗာဓတီတိ ဝိဃာေတာ။ မ၊ဋီ၊၃။၂၂။ (သံ၊ဋီ၊၂။၄၂၈။ အ၊ဋီ၊၂။၁၈ဝ)။ ဝိဟညတိ စိတၱံ ဧေတနာတိ ဝိဃာေတာ။ မ၊ဋီ၊၂။၇ဝ။ ဝိဟညနံ ဝိဃာေတာ။ နိ႐ုတၱိ။၇၈၆။ဝိဃာတ-သံ။ ဝိဃာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vighāta:[m.] destruction; distress; vexation; annoyance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vighāta,[vi+ghata] 1.destruction,killing,slaughter PvA.150 (vighātaṁ āpajjati=vihaññati).-- as adj.slain,beaten Pv IV.53 (=vighātavā vihata-bala).‹-› 2.distress,annoyance,upset of mind,trouble,vexation D.III,249; M.I,510; A.II,197 sq.; IV,161 (°pariḷāha); Sn.814 (=ugghāta pīḷana ghaṭṭana upaddava Nd1 140=170); Th.2,450 (bahu° full of annoyance).-- sa° connected with,or bringing vexation,with opp. free of annoyance:S.III,8; V,97; A.I,202 sq.; III,3,429; Th.2,352; ThA.242.-- 3.opposition M.I,499.

--pakkhika having its part in adversity,associated with trouble M.I,115; S.V,97; DhsA.382.--bhūmi ground for vexation Sn.830 (cp.Nd1 170 with expln as above).(Page 615)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGHĀTA:[m] sự phá hoại,sự làm cho đau khổ,sự làm khó chịu,làm buồn phiền
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vighāta:ဝိဃာတ(ပု)
[ဝိ+ဟန+ဏ။ကစၥည္း။၅၉၁။႐ူ၅၄၄။နိ႐ုတၱိ။၇၈၆။ ဝိဟနတိ ဗာဓတီတိ ဝိဃာေတာ။ မ၊ဋီ၊၃။၂၂။ (သံ၊ဋီ၊၂။၄၂၈။ အ၊ဋီ၊၂။၁၈ဝ)။ ဝိဟညတိ စိတၱံ ဧေတနာတိ ဝိဃာေတာ။ မ၊ဋီ၊၂။၇ဝ။ ဝိဟညနံ ဝိဃာေတာ။ နိ႐ုတၱိ။၇၈၆။ဝိဃာတ-သံ။ ဝိဃာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကိုယ္-စိတ္-ဆင္းရဲ-ပင္ပန္း-ျခင္း။ (၂) (ကိုယ္-စိတ္)ဆင္းရဲ-ပင္ပန္း-ေသာ။ (၃) ဆင္းရဲကင္းျခင္း။ (၄) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-ပယ္ေဖ်ာက္-ျခင္း။ (၂) ဝိဃာတ (၂)-ႏွင့္ ဝိဃာတဂဗ႓-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vighāta:ဝိဃာတ(တိ)
[ဝိဃာတ+ဏ]
(၁) ကိုယ္-စိတ္-ပင္ပန္းျခင္းရွိေသာ၊ (၂) ကင္းေသာခြန္အားဗလရွိေသာ၊ (ခြန္အားဗလမရွိေသာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vighāta:ဝိ-ဃာတ (ပ) (ဝိ√ဟန္)
ဖ်က္ျခင္း။ ကိုယ္စိတ္၏ ပင္ပန္းျခင္း။ ကိုယ္စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္း။ ႏွလံုးပင္ပန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,